සාකච්ඡාව:ශ්‍රී ලංකාවේ අග්‍රාමාත්‍ය

There are no discussions on this page.

ලිපි දෙක සංස්නදනය කිරීමෙන් වඩාත් පරිපූර්ණ හා ව්‍යාකරණ දෝෂයෙන්ගෙන් නිදහස් කුමක්දැයි වැටහේ. මෙම ලිපි දෙක එක්කිරීම නොව ඉන් එකක් මකා දැමීම සිදුවිය යුතුයි. -- ශ්වෙත (talk) 00:59, 25 මාර්තු 2013 (යූටීසී)

ලිපියක් මකා දමන්නේ කොහොමද ? -- Tharumaxx (talk) 02:44, 10 පෙබරවාරි 2018 (යූටීසී)

ලිපි මකා දැමීම සුදුසු නැත ,එක් කිරීමෙන් අන්තර්ගතය වර්ධනය කල හැකිය. ,ලිපිය පෝෂණය කල යුතුය.--RsEkanayake 10:52, 16 දෙසැම්බර් 2018 (යූටීසී)
Return to "ශ්‍රී ලංකාවේ අග්‍රාමාත්‍ය" page.