සාකච්ඡාව:රාජයෝග භාවනාව

There are no discussions on this page.

සිංහල අන්තර්ගතය ඉතා අඩුය. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 08:14, 12 ජූලි 2012 (යූටීසී)

මොකද කරන්නේ මේ වාගෙ ලිපි වලට? --Lee (talk) 09:09, 12 ජූලි 2012 (යූටීසී)
මම නම් හිතන්නේ මකන්න ඕනෑ කියලා. කවුරුහරි කැමති නම් ආයෙත් පටන් ගන්න පුලුවන්නේ. මෙහෙම ලිපි සිංහල විකියට කිසිම සේවයක් කරන්නේ නෑ. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 03:06, 13 ජූලි 2012 (යූටීසී)

-> විකිපීඩියා:Articles for deletion/රාජයෝග භාවනාව

Return to "රාජයෝග භාවනාව" page.