ස්ටාලින් වාදයසංස්කරණය

ට්‍රොට්ස්කි වාදය (Trotskyism)සංස්කරණය

මාඕ වාදය (Maoism)සංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

Notesසංස්කරණය

වැඩිදුර කියැවීම්සංස්කරණය

බාහිර සබැදිසංස්කරණය

විකිඋද්ධෘත සතුව පහත තේමාව සම්බන්ධයෙන් උද්ධෘත එකතුවක් ඇත:
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සමසමාජවාදය&oldid=372254" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි