"සැකිල්ල:ආණ්ඩු ස්වරූප" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
(සංස්)
No edit summary
<!-- ----------------------------------------------------
<!-- ---- PLEASE DISCUSS CHANGES ON THE TALK PAGE! ------------
<!-- Please edit template ~carefully~ -------------------
<!-- Use "preview" before saving! -----------------------
<!-- ----------------------------------------------------
<!-- ...and consider whether what you may be
<!-- Please break long lines, so the sidebar
<!-- thinking of adding or removing is/are
<!-- doesn't become too wide and squeeze the article.
<!-- a *basic* form or forms of government
<!-- To ensure breaking, include spaces. Don't use
<!-- ----------------------------------------------------
<!-- slashes, as people remove spaces from around
<!-- Use "preview" before saving!
<!-- slashes. Use punctuation with spaces. --------------
<!-- ----------------------------------------------------
-->{{දේශපාලන ලිපිමාලා පැතිතීරුව
<!-- Please break long lines, so the sidebar doesn't
|name = ආණ්ඩු ස්වරූප
<!-- become too wide and squeeze the article.
|width=20%; max-width:22em;
<!-- To ensure breaking, include spaces. Don't use
|title = මූලික [[රජය#ආණ්ඩු ස්වරූප|ආණ්ඩු<br/>ස්වරූප]]
<!-- slashes, as people remove spaces from around
<!-- slashes. Use punctuation with spaces.
<!-- ----------------------------------------------------
-->{{Politics series sidebar
| name = මූලික ආණ්ඩු ස්වරූප
| titlestyle = padding:0.2em 0.2em 0.3em;
| title = මූලික[[ආණ්ඩු ස්වරූප]]
| headingstyle = padding:0.2em;
| contentclass = hlist
| contentstyle = border-top:#ddd 1px solid;text-align:center;padding-bottom:0.7em;
 
| heading1 = බල ආකෘතියව්‍යුහය
| content1style = padding:0.4em 0.2em 0.6em;
|content1 =
| content1 =
*[[Confederation|Confederal]]
{{Sidebar |bodystyle={{subsidebar bodystyle}} |navbar=off
*[[Federation|Federal]]
|contentstyle=padding-top:0;padding-bottom:0.6em;
| heading1 = [[Separatism|Separation]]
| content1 =
*[[Associated state]]
*[[Dominion]]
*[[Chiefdom]]
| heading2 = [[Federalism]]
| content2 =
*[[Federation]]
*[[Confederation]]
*[[Devolution]]
| heading3 = [[Supranational union|Integration]]
| content3 =
*[[Empire]]
*[[Hegemony]]
*[[Empire|ImperialUnitary state]]
}}
*[[Unitary state|Unitary]]
 
| heading2 = බල ප්‍රභවයමූලාශය
| content2style = padding-top:0.3em;border-top:none;
|content2 =
| content2 =
*[[ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය]]
{{Sidebar |bodystyle={{subsidebar bodystyle}} |navbar=off
**[[සෘජු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය|සෘජු]]
|contentstyle=padding-top:0;padding-bottom:0.6em;
**[[නියෝජිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය|නියෝජිත]]
| heading2 = [[ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය]]<br><small>''power of many''</small>
**''[[ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය_පිළිබඳ_සමාලෝචනය#ප්‍රජාතන්ත්‍රවාද_වර්ග|වෙනත්]]''
| content2 =
*[[Monarchy]]
*[[Direct democracy|ඍුජු]]
**[[Absolute monarchy|Absolute]]
*[[Representative democracy|නියෝජිත]]
**[[Constitutional monarchy|Constitutional]]
*[[Semi-democracy|අර්ධ]]
*[[Oligarchy]]
*''[[Types of democracy|වෙනත්]]''
**[[Aristocracy]]
**[[Meritocracy]]
**[[Military junta]]
**[[Plutocracy]]
**[[Stratocracy]]
**[[Technocracy]]
**[[Timocracy]]
*''Other''
**[[Anarchy]]
**[[Authoritarianism]]
**[[Autocracy]]
**[[Despotism]]
**[[ඒකාධිපතිවාදය]]
**[[Kritarchy]]
**[[Republic]]
**[[Theocracy]]
**[[Totalitarianism]]
 
| heading3 =
|content15style = text-align: center; border-top: #ddd 1px solid
| content3 =
|content15 = [[රජය#ආණ්ඩු ස්වරූප|ආණ්ඩු ස්වරූප ලැයිස්තුව]]
}}<noinclude>
 
| heading4 = [[Oligarchy]]<br><small>''power of few''</small>
[[ප්‍රවර්ගය:දේශපාලන ලිපිමාලා පැතිතීරුව සැකිලි|{{PAGENAME}}]]
| content4 =
[[ප්‍රවර්ගය:ආණ්ඩු ස්වරූප|τ]]
*[[Aristocracy]]
*[[Military dictatorship|Military junta]]
*[[Plutocracy]]
*[[Stratocracy]]
*[[Timocracy]]
*[[Theocracy]]
*[[Kritarchy]]
*[[Particracy]]
| heading5 = [[Autocracy]]<br><small>''power of one''</small>
| content5 =
*[[Despotism]]
*[[Illiberal democracy]]
*[[Semi-authoritarian]]
*[[Dictatorship]]
| heading6 = Hybrids
| content6 =
*[[Anocracy]]
}}
 
| heading3 = Power ideology
| content3style = padding-top:0.3em;border-top:none;
| content3 =
{{Sidebar |bodystyle={{subsidebar bodystyle}} |navbar=off
|contentstyle=padding-top:0;padding-bottom:0.6em;
| heading3 = [[Monarchism|Monarchy]] vs. [[Republicanism|Republic]]<br><small>''socio-political ideologies''</small>
| content3 =
*[[Absolute monarchy|Absolute]]
*[[Constitutional monarchy|Constitutional]]
*[[Directorial system|Directorial]]<br>
*[[Legalism (Chinese philosophy)|Legalist]]
*[[Parliamentary republic|Parliamentary]]
*[[Presidential system|Presidential]]
| heading4 = [[Authoritarianism|Authoritarian]] vs. [[Libertarianism|Libertarian]]<br><small>''socio-economic ideologies''</small>
| content4 =
*[[Capitalism]]
*[[Colonialism]]
*[[Communism]]
*[[Distributism]]
*[[Feudalism]]
*[[Socialism]]
| heading5 = [[Anarchism]] vs. [[Statism]]<br><small>''civil-liberties ideologies''</small>
| content5 =
*[[අරාජික]]
*[[Minarchism|Minarchy]]
*[[Totalitarianism]]
| heading6 = [[Global governance|Global]] vs. [[Local government|Local]]<br><small>''geo-cultural ideologies''</small>
| content6 =
*[[Central government|Central]]
*[[City-state]]
*[[National unity government|National unity]]
*[[World government|World]]
}}
 
}}<noinclude>
 
[[Category:Politics series sidebar templates]]
</noinclude>

සංස්කරණ

22,939

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/380176" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි