"ශ්‍රී ලංකාව හී දේශපාලන පක්ෂ ලැයිස්තුව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්