"සැකිල්ල:Planetbox character" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

(Import from English wiki)
 
 
#යළියොමුව[[සැකිල්ල:ග්‍රහලෝකකොටුව අභිලක්ෂණ]]
<noinclude>{{Astro talk}}
{{esoteric}}
{{-}}
{| class="toccolours" style="float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em;"
</noinclude>|-
! style="background-color: #A0B0FF;" colspan="3" | Physical characteristics
{{#if:{{{mass|}}}{{{mass_earth|}}}|<tr><td>'''[[Mass]]'''</td><td style="text-align: center">(''m'')</td><td>{{#if:{{{mass_earth|}}}|{{#if:{{{mass|}}}|{{{mass}}} [[Jupiter mass|''M''<sub>J</sub>]]<br />({{{mass_earth}}} [[Earth mass|''M''<sub>⊕</sub>]])|{{{mass_earth}}} [[Earth mass|''M''<sub>⊕</sub>]]}}|{{{mass}}} [[Jupiter mass|''M''<sub>J</sub>]]}}</td></tr>|}}<!--
-->{{#if:{{{minimum_mass|}}}{{{minimum_mass_earth|}}}|<tr><td>'''[[Minimum mass]]'''</td><td style="text-align: center">(''m'' sin ''i'')</td><td>{{#if:{{{minimum_mass_earth|}}}|{{#if:{{{minimum_mass|}}}|{{{minimum_mass}}} [[Jupiter mass|''M''<sub>J</sub>]]<br />({{{minimum_mass_earth}}} [[Earth mass|''M''<sub>⊕</sub>]])|{{{minimum_mass_earth}}} [[Earth mass|''M''<sub>⊕</sub>]]}}|{{{minimum_mass}}} [[Jupiter mass|''M''<sub>J</sub>]]}}</td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{radius|}}}{{{radius_earth|}}}{{{radius_megameter|}}}|<tr><!--
--><td>'''[[Radius]]'''</td><td style="text-align: center">(''r'')</td><!--
--><td>{{#if:{{{radius_earth|}}}|{{#if:{{{radius_megameter|}}}|{{#if:{{{radius|}}}<!--
-->|{{{radius|?}}} [[Jupiter radius|''R''<sub>J</sub>]]<br />({{{radius_earth|?}}} [[Earth radius|''R''<sub>⊕</sub>]])<br />({{{radius_megameter|}}} [[Megameter|Mm]])<!--
-->|{{{radius_earth|?}}} [[Earth radius|''R''<sub>⊕</sub>]]<br />({{{radius_megameter|}}} [[Megameter|Mm]])<!--
-->}}|{{#if:{{{radius|}}}<!--
-->|{{{radius|?}}} [[Jupiter radius|''R''<sub>J</sub>]]<br />({{{radius_earth|?}}} [[Earth radius|''R''<sub>⊕</sub>]])<!--
-->|{{{radius_earth|?}}} [[Earth radius|''R''<sub>⊕</sub>]]<!--
-->}}}}|{{#if:{{{radius_megameter|}}}|{{#if:{{{radius|}}}<!--
-->|{{{radius|?}}} [[Jupiter radius|''R''<sub>J</sub>]]<br />({{{radius_megameter|}}} [[Megameter|Mm]])<!--
-->|{{{radius_megameter|}}} [[Megameter|Mm]]<!--
-->}}|{{{radius|?}}} [[Jupiter radius|''R''<sub>J</sub>]]<!--
-->}}}}</td></tr>|}}<!--
-->{{#if:{{{density|}}}|<tr><td>'''[[Density]]'''</td><td style="text-align: center">(''&rho;'')</td><td>{{{density}}} [[kilogram|kg]]/[[cubic metre|m<sup>3</sup>]]</td></tr>|}}<!--
-->{{#if:{{{gravity|}}}{{{gravity_earth|}}}|<tr><td>'''[[Surface gravity]]</td><td style="text-align: center">(''g'')</td><td>{{#if:{{{gravity_earth|}}}|{{#if:{{{gravity|}}}|{{{gravity}}} [[Metre per second squared|m/s²]] ({{{gravity_earth}}} [[g-force|''g'']])|{{{gravity_earth}}} [[g-force|''g'']]}}|{{{gravity}}} [[Metre per second squared|m/s²]]}}</td></tr>|}}<!--
-->{{#if:{{{temperature|}}}|<tr>
<td>'''[[Temperature]]'''</td>
<td style="text-align: center">(''T'')</td>
<td>{{{temperature|?}}} [[Kelvin|K]]</td></tr>|}}<noinclude>
|}
{{-}}
 
== Directory ==
 
This template is part of a group of templates that are used to display information about a specific [[extrasolar planet]]. The {{tl|Planetbox begin}} is always the first in the list, while {{tl|Planetbox end}} is always the last in the list. This particular template can be used as follows:
 
<pre>{{Planetbox character
| mass = <!--true mass in multiples of Jupiter's mass (optional)-->
| mass_earth = <!--true mass in multiples of Earth's mass (optional)-->
| minimum_mass = <!--minimum mass in multiples of Jupiter's mass (optional)-->
| minimum_mass_earth = <!--minimum mass in multiples of Earth's mass (optional)-->
| radius = <!--radius in multiples of Jupiter's radius (optional)-->
| radius_earth = <!--radius in multiples of Earth's radius (optional)-->
| radius_megameter = <!--radius in megameters (optional)-->
| density = <!--average density-->
| gravity = <!--surface gravity in m/s²-->
| gravity_earth = <!--surface gravity in multiples of Earth's surface gravity-->
| temperature = <!--temperature in K-->
}}</pre>
 
The following templates are used together and are usually placed in the order listed below.
{{Planetboxes}}
 
== See also ==
 
* {{tl|Orbitboxes}}
* {{tl|Starboxes}}
 
 
[[Category:Astronomy infobox templates|{{PAGENAME}}]]
[[ja:Template:Planetbox character]]
[[ru:Шаблон:Planetbox character]]
</noinclude>
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/121621" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි