"අයර්ලන්ත සමූහාණ්ඩුව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
{{Db-g1}}
{{Db-g1}}අයර්ලන්ත සමූහාණ්ඩුව
 
{{තොරතුරුකොටුව රට
|native_name = {{බස|ga|Éire}}
|conventional_long_name = අයර්ලන්තය<small>{{ආශ්‍රලේබලය|nomenclature|a|}}</small>
|common_name = අයර්ලන්තය
|image_flag=Flag of Ireland.svg
|image_coat=Coat of arms of Ireland.svg
|image_map = EU-Ireland.svg
|map_caption = {{සිතියම් සටහන|location_color=green|region=[[Europe]]|region_color=grey|subregion=the [[European Union]]|subregion_color=light green|legend=EU-Ireland.svg|country=Ireland}}
|national_anthem = {{lang|ga|''[[Amhrán na bhFiann]]''}}{{Spaces|2}}<br /><small>''The Soldier's Song''</small>
|official_languages = [[Irish language|Irish]], [[Irish English|English]]
|demonym = [[Irish people|Irish (Éireannaigh)]]
|capital = [[Dublin]]
|latd=53 |latm=20.65 |latNS=N |longd=6 |longm=16.05 |longEW=W
|largest_city = capital
|government_type = [[Constitutional republic]]<br/>[[Parliamentary system|Parliamentary democracy]]
|leader_title1 = [[President of Ireland|President]]
|leader_name1 = [[Mary McAleese]]
|leader_title2 = [[Taoiseach]]
|leader_name2 = [[Brian Cowen]] [[Teachta Dála|TD]]
|legislature=[[Oireachtas]]
|upper_house=[[Seanad Éireann]]
|lower_house=[[Dáil Éireann]]
|accessionEUdate = 1 January 1973
|area_km2 = 70,273
|area_sq_mi = 27,133 <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
|area_rank = 119th
|area_magnitude = 1 E9
|percent_water = 2.00
|population_estimate = 4,456,000 <ref name="europa1">{{cite web|url=http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-27072010-AP/EN/3-27072010-AP-EN.PDF |title=Eurostat - January 2010 Population Estimates |format=PDF |date=July 2010 |accessdate=2010-07-27}}</ref>
|population_estimate_year = 2010
|population_census = 4,239,848
|population_census_year = 2006
|population_census_rank = 121st
|population_density_km2 = 63.4
|population_density_sq_mi = 164.2 <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
|population_density_rank = 139th
|ethnic_groups = 87% [[Irish people|Irish]] 13% Other<ref>{{cite web|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ei.html |title=CIA World Factbook: Ireland |publisher=[[CIA]] |accessdate=2009-07-09}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.cso.ie/census/census2006results/volume_5/vol_5_2006_complete.pdf |title=CSO 2006 Census - Volume 5 - Ethnic or Cultural Background (including the Irish Traveller Community) |format=PDF |year=2006 |accessdate=2009-07-09}}</ref>
|GDP_PPP_year = 2009
|GDP_PPP = $175.055 billion<ref name=imf2>{{cite web|url=http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/weodata/weorept.aspx?sy=2007&ey=2010&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=178&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a=&pr.x=45&pr.y=10 |title=Ireland|publisher=International Monetary Fund|accessdate=2010-04-21}}</ref>
|GDP_PPP_rank =
|GDP_PPP_per_capita = $39,468<ref name=imf2/>
|GDP_PPP_per_capita_rank =
|GDP_nominal = $227.781 billion<ref name=imf2/>
|GDP_nominal_rank =
|GDP_nominal_year = 2009
|GDP_nominal_per_capita = $51,356<ref name=imf2/>
|GDP_nominal_per_capita_rank =
|HDI_year = 2009
|HDI = {{Steady}}<br/> 0.965<ref>[http://hdrstats.undp.org/2008/countries/country_fact_sheets/cty_fs_IRL.html HDI of Ireland] The United Nations. Retrieved 8 July 2009.</ref>
|HDI_rank = 5th
|HDI_category = <span style="color:#090">very high</span>
|sovereignty_type = [[History of Ireland|Independence]]
|sovereignty_note = from the [[United Kingdom of Great Britain and Ireland|United Kingdom]]
|established_event1 = [[Proclamation of the Irish Republic|Declared]]
|established_date1 = 24 April 1916
|established_event2 = [[Declaration of Independence (Ireland)|Ratified]]
|established_date2 = 21 January 1919
|established_event3 = [[Anglo-Irish Treaty|Recognised]]
|established_date3 = 6 December 1922
|established_event4 = [[Constitution of Ireland|Constitution]]
|established_date4 = 29 December 1937
|established_event5 = [[Republic of Ireland Act 1948|Became a republic]]
|established_date5 = 18 April 1949
|currency = [[Euro]] ([[Euro sign|€]])<ref group="note">Prior to 1999, Ireland used the [[Irish pound|punt]] (Irish pound) as its circulated currency. In 2002, the punt ceased to be legal tender.</ref>
|currency_code = EUR
|time_zone = [[Western European Time|WET]]
|utc_offset = +0
|time_zone_DST = [[Irish Standard Time|IST]] ([[Western European Summer Time|WEST]])
|utc_offset_DST = +1
|drives_on = left
|cctld = [[.ie]]{{ආශ්‍රලේබලය|tld|b|}}
|calling_code = [[Telephone numbers in the Republic of Ireland|353]]
|footnotes =
a. {{note|nomenclature}} [http://www.taoiseach.gov.ie/upload/static/256.htm Article 4] of the [[Constitution of Ireland]] and [http://www.irishstatutebook.ie/1948/en/act/pub/0022/sec0002.html#zza22y1948s2 Section 2] of the [[Republic of Ireland Act 1948]] – the constitutional name of the state is ''Ireland''; the supplementary legal description is the ''Republic of Ireland'', but is deprecated by the state.<br />
b. {{note|tld}} The [[.eu]] domain is also used, as it is shared with other [[European Union]] member states.
}}
 
{{Db-g1}}අයර්ලන්ත සමූහාණ්ඩුව
 
පින්තූරය - කොඩිය

සංස්කරණ

1,905

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/119370" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි