බිඟුවා

Joined 11 ජනවාරි 2010

24 පෙබරවාරි 2012

23 පෙබරවාරි 2012

22 ජනවාරි 2012

13 ජනවාරි 2012

1 ජනවාරි 2012

19 නොවැම්බර් 2011

14 ඔක්තෝබර් 2011

12 ඔක්තෝබර් 2011

4 ඔක්තෝබර් 2011

1 ඔක්තෝබර් 2011

20 සැප්තැම්බර් 2011

18 සැප්තැම්බර් 2011

17 සැප්තැම්බර් 2011

20 ජූනි 2011

23 අප්‍රේල් 2011

27 මාර්තු 2011

26 මාර්තු 2011

25 මාර්තු 2011

12 මාර්තු 2011

7 මාර්තු 2011

25 පෙබරවාරි 2011

20 පෙබරවාරි 2011

19 පෙබරවාරි 2011

16 පෙබරවාරි 2011

7 පෙබරවාරි 2011

6 පෙබරවාරි 2011

26 ජනවාරි 2011

24 ජනවාරි 2011

21 ජනවාරි 2011

20 ජනවාරි 2011

11 ජනවාරි 2011

10 ජනවාරි 2011

30 දෙසැම්බර් 2010

27 දෙසැම්බර් 2010

19 නොවැම්බර් 2010

7 නොවැම්බර් 2010

5 නොවැම්බර් 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පරිශීලක:බිඟුවා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි