ඉන්ටර්නෙට් එක්ස්ප්ලෝරර්

ඉන්ටර්නෙට් එක්ස්ප්ලෝරර් යනු වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය සමග නිතැතින්ම ලැබෙන වෙබ් බ්‍රවුසරයයි. එහි නවතම සංස්කරණය 10.0.7 ය. ඒ සඳහා වින්ඩෝස් 7 මෙහෙයුම් පද්ධතිය අවශය වන අතර වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතියෙහි පැරණි සංස්කරණ වලදී 8.0 සංස්කරණය දක්වා භාවිතා කළ හැක.

වින්ඩෝස් ඉන්ටර්නෙට් එක්ස්ප්ලෝරර්

මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස්වල අංගයකි
ගොනුව:Windows Internet Explorer 9.png
වින්ඩෝස් 7 තුල ඉන්ටර්නෙට් එක්ස්ප්ලෝරර් 9
තොරතුරු
වර්ගයජාල ගවේෂක
අඩංගුයි සමගවින්ඩෝස් 95 OSR 1 සහ පසුව
වින්ඩෝස් NT 4 සහ පසුව
ආශ්‍රිත සංරචක
Windows Filtering Platform
වින්ඩෝස් නවීකරණය
WinSock
සංස්කරණ:
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10