මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

17 දෙසැම්බර් 2014

7 ජූලි 2013

22 ඔක්තෝබර් 2012

21 ඔක්තෝබර් 2012

20 ඔක්තෝබර් 2012

17 ඔක්තෝබර් 2012

16 ඔක්තෝබර් 2012

15 ඔක්තෝබර් 2012

14 ඔක්තෝබර් 2012

13 ඔක්තෝබර් 2012

12 ඔක්තෝබර් 2012

11 ඔක්තෝබර් 2012

4 ඔක්තෝබර් 2012

1 ඔක්තෝබර් 2012

30 සැප්තැම්බර් 2012

29 සැප්තැම්බර් 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Aruni_Shapiro" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි