පෙරහනේ පරාමිතීන්
පෙරනයේ නම:2

විස්තරය:

(පොදුවේ නැරඹිය හැකි)
සංඛ්‍යාන දත්ත:Of the last 24 actions, this filter has matched 0 (0%). On average, its run time is 0.9 ms, and it consumes 1.3 conditions of the condition limit.
කොන්දේසි:
user_editcount < 50 & removed_lines irlike "{{db-[a-z0-9]{2,15}(\||}})|{{db\||{{db}}|{{speedy deletion-" & !(added_lines irlike "{{db-[a-z0-9]{2,15}(\||}})|{{db\||{{db}}|{{speedy deletion-") & !(removed_lines irlike "{{db-(self|blanked|auth|g7|user|owner|u1)(\||}})|<nowiki>{{(db|speedy deletion)|{{speedy deletion-auth")
සටහන්:
ධජ:
පෙරහන අවසන් වරට වෙනස් කලේ:Lee (කතාබහ | දායකත්ව) විසින් 15:10, 9 අගෝස්තු 2019
ඉතිහාසය:මෙම පෙරහනේ ඉතිහාසය නරඹන්න
මෙවලම්:මෙම පෙරහන වෙනත් විකියකට නිර්යාත කරන්න
ගැළපුණු විට සිදු කල යුතු ක්‍රියාකාරකම්
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:අපයෙදුම්_පෙරහන/2" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි