විකිපීඩියා:රචනාකරණ ශෛලිය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ/වගු

Tables are a way of presenting links, data or information in rows and columns. They can be useful for a variety of content presentations on Wikipedia, though should be used only when appropriate; sometimes the information in a table may be better presented as prose paragraphs or as an embedded list.

Avoid referring to tables as being on the left or right. Placement is different for viewers of the mobile version of Wikipedia, and is meaningless to people having pages read to them by assistive software. Instead, use captions to identify tables.

It is recommended that wikitables be used in place of HTML tables, as they are easier to customize and maintain. A standard "wikitable style" is also available, by adding class="wikitable" to the top row of the table.

Tables can be made sortable by adding class="wikitable sortable" to the top row. Sortable tables cannot contain any merged cells using rowspan; extreme caution should be applied if colspan is used.

Captions and headings සංස්කරණය

Table captions and column/row headings should be succinct and self-explanatory. In most cases, individual words or sentence fragments should be used, and articles (a, an, the) are unnecessary. Only the first word in the caption or heading should be capitalized (except for proper nouns), in keeping with Wikipedia's conventions for capital letters.

Appearance සංස්කරණය

In general, styles for tables and other block-level elements should be set using CSS classes, not with inline style attributes. This is because the site-wide CSS is more carefully tested to ensure compatibility with a wide range of browsers; it also creates a greater degree of professionalism by ensuring a consistent appearance between articles. Deviations from standard conventions are acceptable where they create a semantic distinction (for instance, the infoboxes and navigational templates relating to The Simpsons use a yellow colour-scheme instead of the customary mauve, to tie in with the dominant colour in the series) but should not be used gratuitously.

See WP:Deviations and Wikipedia talk:Consensus/RfC for guidance on use of colouring or non-standard formatting, and for when MoS and WikiProjects guidance is at variance.

Consideration may be given to collapsing tables which consolidate information covered in the prose.

Accessibility සංස්කරණය

Screen readers and other web browsing tools make use of specific table tags to help users navigate the data contained within them. Use the correct wikitable pipe syntax to take advantage of all the features available.

Do not separate items by leaving blank lines between them, even when using unordered or definition lists.

Size සංස්කරණය

Splitting lists and tables per summary style is advised against.

Too much statistical data is against policy.

When tables are appropriate සංස්කරණය

Tables are a way of presenting links, data or information in rows and columns. They are a complex form of list. Tables might be used for presenting mathematical data such as multiplication tables, comparative figures, or sporting results. They might also be used for presenting equivalent words in two or more languages; for awards by type and year; complex discographies; etc.

Often a list is best left as a list. Before you format a list in table form, consider whether the information will be more clearly conveyed by virtue of having rows and columns. If so, then a table is probably a good choice. If there is no obvious benefit to having rows and columns, then a table is probably not the best choice.

Tables should not be used simply for layout, either. If the information you are editing is not tabular in nature, it probably does not belong in a table: Try not to use tables for putting a caption under a photograph, arranging a group of links, or other strictly visual features. It makes the article harder to edit for other Wikipedians. Also, when compared with tables, wikimarkup is more flexible, easier to use, and less esoteric when used for desktop publishing, page elements, and page orientation and positioning.

Examples:

Sporting results
Outcome No. Year Championship Opponent in the final Score Ref.
Winner 1. 1981 World Championship   Doug Mountjoy 18–12 [1]
Winner 2. 1983 World Championship (2)   Cliff Thorburn 18–6 [1]
Winner 3 1983 International Open   Cliff Thorburn 9–3 [2]
Winner 4. 1984 Classic   Tony Meo 9–8 [3]
Winner 5. 1984 World Championship (3)   Jimmy White 18–16 [1]
Winner 6. 1984 International Open (2)   Tony Knowles 9–2 [2]
Winner 7. 1984 UK Championship සැකිල්ල:Country data NIR Alex Higgins 16–8 [4]
Runner-up 1. 1985 World Championship සැකිල්ල:Country data NIR Dennis Taylor 17–18 [1]
Winner 8. 1985 Grand Prix සැකිල්ල:Country data NIR Dennis Taylor 10–9 [5]
Winner 9. 1985 UK Championship (2)   Willie Thorne 16–14 [4]
Discographies
Year Title Peak chart positions Certifications
CAN
[6]
AUS
[7]
AUT
[8]
GER
[9]
NLD
[10]
NOR
[11]
SWE
[12]
SWI
[13]
UK
[14]
US
[6]
North America
[15][16]
යුරෝපය
[17][18]
1993 So Far So Good
 • Released: November 2, 1993
 • Label: A&M
2
[19]
1 1 1 1 1 1 1 1 6 CA: 6× Platinum
US: 5× Platinum
SW: 4× Platinum
UK: 3× Platinum
1999 The Best of Me
 • Released: November 15, 1999
 • Label: A&M
14 18 4 7 13 2 20 3 12 CA: 3× Platinum EU: 2× Platinum[20]
SW: Platinum
UK: Platinum
2005 Anthology
 • Released: October 18, 2005
 • Label: A&M
4 28 30 39 29 65 CA: 2× Platinum UK: Gold
2010 Icon
"—" denotes releases that did not chart.
Awards
Year Awards Film Won
1932 Outstanding Production Arrowsmith Irving G. ThalbergGrand Hotel
1935 Outstanding Production The Informer Irving G. ThalbergMutiny on the Bounty
1935 Best Director The Informer දිනාගති
1939 Best Director Stagecoach Victor FlemingGone with the Wind
1940 Outstanding Production The Long Voyage Home David O. SelznickRebecca
1940 Best Director The Grapes of Wrath දිනාගති
1941 Best Motion Picture How Green Was My Valley දිනාගති
1941 Best Director How Green Was My Valley දිනාගති
1942 Best Documentary The Battle of Midway දිනාගති
1943 Best Documentary, Short Subjects December 7th දිනාගති
1952 Best Motion Picture The Quiet Man Cecil B. DeMilleThe Greatest Show on Earth
1952 Best Director The Quiet Man දිනාගති
Mathematical tables
Multiplication table
× 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
 Crocodylinae 

"Crocodylus" megarhinus

 Mekosuchinae 

Kambara

Australosuchus

Trilophosuchus

 Osteolaeminae 

Rimasuchus

"Crocodylus" pigotti

Euthecodon

Voay

Osteolaemus osborni

O. tetraspis

Mecistops

Crocodylus anthropophagus

C. palaeindicus

C. palustris

C. siamensis

C. johnsoni

C. novaeguineae

C. mindorensis

C. niloticus

C. acutus

C. intermedius

C. rhombifer

C. moreletii

Flow data

When tables may not be appropriate සංස්කරණය

Simple lists

If a list is simple, it is generally better to use one of the standard Wikipedia list formats instead of a table. Lists are easier to maintain than tables, and are often easier to read.

Here is an example of a simple list using list formatting:

* 1980: Ultra Wave
* 1988: What's Bootsy Doin'?
* 1994: Blasters of the Universe
* 1994: Fresh Outta 'P' Uni

Which produces:

 • 1980: Ultra Wave
 • 1988: What's Bootsy Doin'?
 • 1994: Blasters of the Universe
 • 1994: Fresh Outta 'P' Uni

versus table formatting:

{|class="wikitable1"
|1980
|Ultra Wave
|-
|1988
|What's Bootsy Doin'?
|-
|1994
|Blasters of the Universe
|-
|1994
|Fresh Outta 'P' Uni
|}

Which produces:

1980 Ultra Wave
1988 What's Bootsy Doin'?
1994 Blasters of the Universe
1994 Fresh Outta 'P' Uni
Prose

Prose is preferred in articles as prose allows the presentation of detail and clarification of context, in a way that a table may not. Prose flows, like one person speaking to another, and is best suited to articles, because their purpose is to explain. Tables which are mainly links, which are most useful for browsing subject areas, should usually have their own entries: see Wikipedia:Stand-alone lists for detail. In an article, significant items should normally be mentioned naturally within the text rather than merely tabulated.

Page layout

Page layouts (using multiple columns, positioning elements, adding borders, etc.) should be done via CSS, not tables, whenever possible.

 • Images and other embedded media should be positioned using standard image syntax.
 • There are several templates available that will create preformatted multi-column layouts: see Help:Columns.
 • Other elements can be positioned or given special formatting through the use of the HTML <div> element and CSS styling.
 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Turner, Chris. "World Professional Championship". cajt.pwp.blueyonder.co.uk. Chris Turner's Snooker Archive. සම්ප්‍රවේශය 18 March 2011.
 2. 2.0 2.1 Turner, Chris. "International Open Goya, Matchroom Trophy". cajt.pwp.blueyonder.co.uk. Chris Turner's Snooker Archive. සම්ප්‍රවේශය 18 March 2011.
 3. Turner, Chris. "Classic". cajt.pwp.blueyonder.co.uk. Chris Turner's Snooker Archive. සම්ප්‍රවේශය 18 March 2011.
 4. 4.0 4.1 Turner, Chris. "UK Championship". cajt.pwp.blueyonder.co.uk. Chris Turner's Snooker Archive. සම්ප්‍රවේශය 18 March 2011.
 5. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; Turner GP නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 6. 6.0 6.1 උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; US නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 7. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; AUS නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 8. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; AUT නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 9. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; GER නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 10. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; NLDA නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 11. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; NOR නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 12. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; SWE නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 13. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; SWIA නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 14. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; UK නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 15. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; CRIA නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 16. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; RIAA නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 17. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; SWI C නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 18. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; BPI නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 19. "Top Albums/CDs – Volume 58, No. 25". RPM (Library and Archives Canada). January 10, 1994. සම්ප්‍රවේශය August 15, 2010. {{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)
 20. "IFPI Platinum Europe Awards: 2002 Awards". International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) – Europe. සම්ප්‍රවේශය August 15, 2010.