පෙබරවාරි 27:

හතරවන හෙන්රි රජු

  • 1987 - ශ්‍රී ලංකාවේ වාමාංශික දේශපාලකයෙකු වූ කොල්වින් ආර්. ද සිල්වා මියයෑම.

    තවත් සිදුවීම්: පෙබරවාරි 26 පෙබරවාරි 27 පෙබරවාරි 28