වර්ගය (ජීව විද්‍යාව)

ජීව විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණයෙහි, වර්ගය (ලතින්: ක්ලස්සිස්) යනු a වර්ගීකරණාත්මක අනුස්ථිතියක්ද, එමෙන්ම එම අනුස්ථිතියෙහි වර්ගීකරණාත්මක ඒකකයක්ද, තක්සෝනයක්ද වෙයි.

ජීවයවසමරාජධානියවංශයවර්ගයගෝත්‍රයකුලයගණයවිශේෂය
ජීව විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණයෙහි ප්‍රධාන වර්ගීකරණාත්මක අනුස්ථිතීන් අට. අතරමැදි සුළු අනුස්ථිතීන් නොදැක්වෙයි.


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වර්ගය_(ජීව_විද්‍යාව)&oldid=452710" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි