වර්ගීකරණය (ජීව විද්‍යාව)

ජීව විද්‍යාවෙහි , වර්ගීකරණය යනු, ජීව විද්‍යාත්මක ජීවීන් සමූහයන් අතර පොදුවේ පවතින ගුණාංග මත පදනම්ව, ඒවා නම් කිරීමෙහි, අර්ථ දැක්වීමෙහි (සීමා කිරීම) සහ වර්ගීකරණය කිරීමෙහි විද්‍යාව වෙයි.

අමතර අවධානයට

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය

භාහිර සබැඳි

සංස්කරණය