පෙරිකාඩියම (ඉංග්‍රීසි:  Pericardium) යනු හෘත් බිත්තියේ ස්තර තුන වටකොට ඇති ද්විත්ව පටලමය පැසයි.

Pericardium
Blausen 0470 HeartWall.png
Walls of the heart, showing pericardium at right.
Blausen 0724 PericardialSac.png
Cutaway illustration of pericardial sac
තොරතුරු
ලතින්Pericardium
ග්‍රීකπερίκάρδιον
ධමනිය
Pericardiacophrenic artery
ස්නායුව
Phrenic nerve
හඳුන්වනයන්
ග්‍රේ ගේp.524
TAA12.1.08.001
A12.1.08.002
A12.1.08.005
FMA9869
ව්‍යූහ විද්‍යාත්මක ශබ්දමාලාව
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පෙරිකාඩියම&oldid=432837" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි