පුර දියවක යනු සිංහල මාස ක්‍රමයේ දී මාසයේ දෙවන (2) දිනයයි. එසේම මෙය පුර දියවක දිනයට පසු දිනය වේ.


පූර්වප්‍රාප්තිකයා
පුර පෑලවිය
පුර දියවක අනුප්‍රාප්තික
පුර තියවක
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පුර_දියවක&oldid=501940" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි