පරිශීලක සාකච්ඡාව:Lee/Archive/2018/ජනවාරි

Add topic
Active discussions

About ගොනුව:Sripada peak.JPGසංස්කරණය

I uploaded the same picture to the English wikipedia(link - https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sripada_peak.JPG) and there was no problem at all.And when I uploading it ,it auto generated the metadata.Since I'm new to the sinhala wikipedia plz walk me through the process or you can delete it or what ever I don,t mind. Salithak1 (talk) 11:35, 16 ජනවාරි 2018 (යූටීසී)

Now the license seems correct. However these can go directly to the commons and that is the best way to do it since people at commons are much better in dealing with copyright issues. --Lee (talk) 15:01, 16 ජනවාරි 2018 (යූටීසී)

deletion of page පරිශීලක:විජය රාජ වංශයසංස්කරණය

පරිශීලක:විජය රාජ වංශය මා අතින් සිදු වූ අත්වැරදීමකි. විජය රාජ වංශය ලෙස මෙහි නියම පිටුව මා විසින් නිර්මාණය කර ඇත . එම නිසා පරිශීලක:විජය රාජ වංශය පිටුව මකා දමන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි --Salithak1 (talk) 13:06, 21 ජනවාරි 2018 (යූටීසී)

 Y කළා. --Lee (talk) 15:32, 21 ජනවාරි 2018 (යූටීසී)
  • ස්තූතියි --Salithak1 (talk) 16:57, 21 ජනවාරි 2018 (යූටීසී)
Return to the user page of "Lee/Archive/2018/ජනවාරි".