ද්වාරය:පටුන/අකාරාදී සූචිය

අකාරාදී සුචිය

On each index page, italics indicate redirects. To view the index at the precise starting point of your choosing, use Prefix index.

See also: Portal:පටුන.
නො : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  -අ
-ඦ
-ආ
-ට
-ඇ
-ඨ
-ඈ
-ඩ
-ඉ
-ඪ
-ඊ
-ණ
-උ
-ඬ
-ඌ
-ත
-ඍ
-ථ
-ඎ
-ද
-එ
-ධ
-ඒ
-න
-ඓ
-ඳ
-ඔ
-ප
-ඕ
-ඵ
-ඖ
-බ
-අං
-භ
-අඃ
-ම
-ක
-ඹ
-ඛ
-ය
-ග
-ර
-ඝ
-ල
-ඞ
-ව
-ඟ
-ශ
-ච
-ෂ
-ඡ
-ස
-ජ
-හ
-ඣ
-ළ
-ඤ
-ෆ
අඅ අආ අඇ අඈ අඉ අඊ අඋ අඌ අඍ අඎ අඑ අඒ අඓ අඔ අඕ අඖ අඅං අඅඃ අක අඛ අග අඝ අඞ අඟ අච අඡ අජ අඣ අඤ
  අඦ අට අඨ අඩ අඪ අණ අඬ අත අථ අද අධ අන අඳ අප අඵ අබ අභ අම අඹ අය අර අල අව අශ අෂ අස අහ අළ අෆ
අ' අ'අ අ'ආ අ'ඇ අ'ඈ අ'ඉ අ'ඊ අ'උ අ'ඌ අ'ඍ අ'ඎ අ'එ අ'ඒ අ'ඓ අ'ඔ අ'ඕ අ'ඖ අ'අං අ'අඃ අ'ක අ'ඛ අ'ග අ'ඝ අ'ඞ අ'ඟ අ'ච අ'ඡ අ'ජ අ'ඣ අ'ඤ
  අ'ඦ අ'ට අ'ඨ අ'ඩ අ'ඪ අ'ණ අ'ඬ අ'ත අ'ථ අ'ද අ'ධ අ'න අ'ඳ අ'ප අ'ඵ අ'බ අ'භ අ'ම අ'ඹ අ'ය අ'ර අ'ල අ'ව අ'ශ අ'ෂ අ'ස අ'හ අ'ළ අ'ෆ
ආඅ ආආ ආඇ ආඈ ආඉ ආඊ ආඋ ආඌ ආඍ ආඎ ආඑ ආඒ ආඓ ආඔ ආඕ ආඖ ආඅං ආඅඃ ආක ආඛ ආග ආඝ ආඞ ආඟ ආච ආඡ ආජ ආඣ ආඤ
  ආඦ ආට ආඨ ආඩ ආඪ ආණ ආඬ ආත ආථ ආද ආධ ආන ආඳ ආප ආඵ ආබ ආභ ආම ආඹ ආය ආර ආල ආව ආශ ආෂ ආස ආහ ආළ ආෆ
ඇඅ ඇආ ඇඇ ඇඈ ඇඉ ඇඊ ඇඋ ඇඌ ඇඍ ඇඎ ඇඑ ඇඒ ඇඓ ඇඔ ඇඕ ඇඖ ඇඅං ඇඅඃ ඇක ඇඛ ඇග ඇඝ ඇඞ ඇඟ ඇච ඇඡ ඇජ ඇඣ ඇඤ
  ඇඦ ඇට ඇඨ ඇඩ ඇඪ ඇණ ඇඬ ඇත ඇථ ඇද ඇධ ඇන ඇඳ ඇප ඇඵ ඇබ ඇභ ඇම ඇඹ ඇය ඇර ඇල ඇව ඇශ ඇෂ ඇස ඇහ ඇළ ඇෆ
ඈඅ ඈආ ඈඇ ඈඈ ඈඉ ඈඊ ඈඋ ඈඌ ඈඍ ඈඎ ඈඑ ඈඒ ඈඓ ඈඔ ඈඕ ඈඖ ඈඅං ඈඅඃ ඈක ඈඛ ඈග ඈඝ ඈඞ ඈඟ ඈච ඈඡ ඈජ ඈඣ ඈඤ
  ඈඦ ඈට ඈඨ ඈඩ ඈඪ ඈණ ඈඬ ඈත ඈථ ඈද ඈධ ඈන ඈඳ ඈප ඈඵ ඈබ ඈභ ඈම ඈඹ ඈය ඈර ඈල ඈව ඈශ ඈෂ ඈස ඈහ ඈළ ඈෆ
ඉඅ ඉආ ඉඇ ඉඈ ඉඉ ඉඊ ඉඋ ඉඌ ඉඍ ඉඎ ඉඑ ඉඒ ඉඓ ඉඔ ඉඕ ඉඖ ඉඅං ඉඅඃ ඉක ඉඛ ඉග ඉඝ ඉඞ ඉඟ ඉච ඉඡ ඉජ ඉඣ ඉඤ
  ඉඦ ඉට ඉඨ ඉඩ ඉඪ ඉණ ඉඬ ඉත ඉථ ඉද ඉධ ඉන ඉඳ ඉප ඉඵ ඉබ ඉභ ඉම ඉඹ ඉය ඉර ඉල ඉව ඉශ ඉෂ ඉස ඉහ ඉළ ඉෆ
ඊඅ ඊආ ඊඇ ඊඈ ඊඉ ඊඊ ඊඋ ඊඌ ඊඍ ඊඎ ඊඑ ඊඒ ඊඓ ඊඔ ඊඕ ඊඖ ඊඅං ඊඅඃ ඊක ඊඛ ඊග ඊඝ ඊඞ ඊඟ ඊච ඊඡ ඊජ ඊඣ ඊඤ
  ඊඦ ඊට ඊඨ ඊඩ ඊඪ ඊණ ඊඬ ඊත ඊථ ඊද ඊධ ඊන ඊඳ ඊප ඊඵ ඊබ ඊභ ඊම ඊඹ ඊය ඊර ඊල ඊව ඊශ ඊෂ ඊස ඊහ ඊළ ඊෆ
උඅ උආ උඇ උඈ උඉ උඊ උඋ උඌ උඍ උඎ උඑ උඒ උඓ උඔ උඕ උඖ උඅං උඅඃ උක උඛ උග උඝ උඞ උඟ උච උඡ උජ උඣ උඤ
  උඦ උට උඨ උඩ උඪ උණ උඬ උත උථ උද උධ උන උඳ උප උඵ උබ උභ උම උඹ උය උර උල උව උශ උෂ උස උහ උළ උෆ
ඌඅ ඌආ ඌඇ ඌඈ ඌඉ ඌඊ ඌඋ ඌඌ ඌඍ ඌඎ ඌඑ ඌඒ ඌඓ ඌඔ ඌඕ ඌඖ ඌඅං ඌඅඃ ඌක ඌඛ ඌග ඌඝ ඌඞ ඌඟ ඌච ඌඡ ඌජ ඌඣ ඌඤ
  ඌඦ ඌට ඌඨ ඌඩ ඌඪ ඌණ ඌඬ ඌත ඌථ ඌද ඌධ ඌන ඌඳ ඌප ඌඵ ඌබ ඌභ ඌම ඌඹ ඌය ඌර ඌල ඌව ඌශ ඌෂ ඌස ඌහ ඌළ ඌෆ
ඍඅ ඍආ ඍඇ ඍඈ ඍඉ ඍඊ ඍඋ ඍඌ ඍඍ ඍඎ ඍඑ ඍඒ ඍඓ ඍඔ ඍඕ ඍඖ ඍඅං ඍඅඃ ඍක ඍඛ ඍග ඍඝ ඍඞ ඍඟ ඍච ඍඡ ඍජ ඍඣ ඍඤ
  ඍඦ ඍට ඍඨ ඍඩ ඍඪ ඍණ ඍඬ ඍත ඍථ ඍද ඍධ ඍන ඍඳ ඍප ඍඵ ඍබ ඍභ ඍම ඍඹ ඍය ඍර ඍල ඍව ඍශ ඍෂ ඍස ඍහ ඍළ ඍෆ
ඎඅ ඎආ ඎඇ ඎඈ ඎඉ ඎඊ ඎඋ ඎඌ ඎඍ ඎඎ ඎඑ ඎඒ ඎඓ ඎඔ ඎඕ ඎඖ ඎඅං ඎඅඃ ඎක ඎඛ ඎග ඎඝ ඎඞ ඎඟ ඎච ඎඡ ඎජ ඎඣ ඎඤ
  ඎඦ ඎට ඎඨ ඎඩ ඎඪ ඎණ ඎඬ ඎත ඎථ ඎද ඎධ ඎන ඎඳ ඎප ඎඵ ඎබ ඎභ ඎම ඎඹ ඎය ඎර ඎල ඎව ඎශ ඎෂ ඎස ඎහ ඎළ ඎෆ
එඅ එආ එඇ එඈ එඉ එඊ එඋ එඌ එඍ එඎ එඑ එඒ එඓ එඔ එඕ එඖ එඅං එඅඃ එක එඛ එග එඝ එඞ එඟ එච එඡ එජ එඣ එඤ
  එඦ එට එඨ එඩ එඪ එණ එඬ එත එථ එද එධ එන එඳ එප එඵ එබ එභ එම එඹ එය එර එල එව එශ එෂ එස එහ එළ එෆ
ඒඅ ඒආ ඒඇ ඒඈ ඒඉ ඒඊ ඒඋ ඒඌ ඒඍ ඒඎ ඒඑ ඒඒ ඒඓ ඒඔ ඒඕ ඒඖ ඒඅං ඒඅඃ ඒක ඒඛ ඒග ඒඝ ඒඞ ඒඟ ඒච ඒඡ ඒජ ඒඣ ඒඤ
  ඒඦ ඒට ඒඨ ඒඩ ඒඪ ඒණ ඒඬ ඒත ඒථ ඒද ඒධ ඒන ඒඳ ඒප ඒඵ ඒබ ඒභ ඒම ඒඹ ඒය ඒර ඒල ඒව ඒශ ඒෂ ඒස ඒහ ඒළ ඒෆ
ඓඅ ඓආ ඓඇ ඓඈ ඓඉ ඓඊ ඓඋ ඓඌ ඓඍ ඓඎ ඓඑ ඓඒ ඓඓ ඓඔ ඓඕ ඓඖ ඓඅං ඓඅඃ ඓක ඓඛ ඓග ඓඝ ඓඞ ඓඟ ඓච ඓඡ ඓජ ඓඣ ඓඤ
  ඓඦ ඓට ඓඨ ඓඩ ඓඪ ඓණ ඓඬ ඓත ඓථ ඓද ඓධ ඓන ඓඳ ඓප ඓඵ ඓබ ඓභ ඓම ඓඹ ඓය ඓර ඓල ඓව ඓශ ඓෂ ඓස ඓහ ඓළ ඓෆ
ඔඅ ඔආ ඔඇ ඔඈ ඔඉ ඔඊ ඔඋ ඔඌ ඔඍ ඔඎ ඔඑ ඔඒ ඔඓ ඔඔ ඔඕ ඔඖ ඔඅං ඔඅඃ ඔක ඔඛ ඔග ඔඝ ඔඞ ඔඟ ඔච ඔඡ ඔජ ඔඣ ඔඤ
  ඔඦ ඔට ඔඨ ඔඩ ඔඪ ඔණ ඔඬ ඔත ඔථ ඔද ඔධ ඔන ඔඳ ඔප ඔඵ ඔබ ඔභ ඔම ඔඹ ඔය ඔර ඔල ඔව ඔශ ඔෂ ඔස ඔහ ඔළ ඔෆ
ඕඅ ඕආ ඕඇ ඕඈ ඕඉ ඕඊ ඕඋ ඕඌ ඕඍ ඕඎ ඕඑ ඕඒ ඕඓ ඕඔ ඕඕ ඕඖ ඕඅං ඕඅඃ ඕක ඕඛ ඕග ඕඝ ඕඞ ඕඟ ඕච ඕඡ ඕජ ඕඣ ඕඤ
  ඕඦ ඕට ඕඨ ඕඩ ඕඪ ඕණ ඕඬ ඕත ඕථ ඕද ඕධ ඕන ඕඳ ඕප ඕඵ ඕබ ඕභ ඕම ඕඹ ඕය ඕර ඕල ඕව ඕශ ඕෂ ඕස ඕහ ඕළ ඕෆ
ඖඅ ඖආ ඖඇ ඖඈ ඖඉ ඖඊ ඖඋ ඖඌ ඖඍ ඖඎ ඖඑ ඖඒ ඖඓ ඖඔ ඖඕ ඖඖ ඖඅං ඖඅඃ ඖක ඖඛ ඖග ඖඝ ඖඞ ඖඟ ඖච ඖඡ ඖජ ඖඣ ඖඤ
  ඖඦ ඖට ඖඨ ඖඩ ඖඪ ඖණ ඖඬ ඖත ඖථ ඖද ඖධ ඖන ඖඳ ඖප ඖඵ ඖබ ඖභ ඖම ඖඹ ඖය ඖර ඖල ඖව ඖශ ඖෂ ඖස ඖහ ඖළ ඖෆ
අං අංඅ අංආ අංඇ අංඈ අංඉ අංඊ අංඋ අංඌ අංඍ අංඎ අංඑ අංඒ අංඓ අංඔ අංඕ අංඖ අංඅං අංඅඃ අංක අංඛ අංග අංඝ අංඞ අංඟ අංච අංඡ අංජ අංඣ අංඤ
  අංඦ අංට අංඨ අංඩ අංඪ අංණ අංඬ අංත අංථ අංද අංධ අංන අංඳ අංප අංඵ අංබ අංභ අංම අංඹ අංය අංර අංල අංව අංශ අංෂ අංස අංහ අංළ අංෆ
අඃ අඃඅ අඃආ අඃඇ අඃඈ අඃඉ අඃඊ අඃඋ අඃඌ අඃඍ අඃඎ අඃඑ අඃඒ අඃඓ අඃඔ අඃඕ අඃඖ අඃඅං අඃඅඃ අඃක අඃඛ අඃග අඃඝ අඃඞ අඃඟ අඃච අඃඡ අඃජ අඃඣ අඃඤ
  අඃඦ අඃට අඃඨ අඃඩ අඃඪ අඃණ අඃඬ අඃත අඃථ අඃද අඃධ අඃන අඃඳ අඃප අඃඵ අඃබ අඃභ අඃම අඃඹ අඃය අඃර අඃල අඃව අඃශ අඃෂ අඃස අඃහ අඃළ අඃෆ
කඅ කආ කඇ කඈ කඉ කඊ කඋ කඌ කඍ කඎ කඑ කඒ කඓ කඔ කඕ කඖ කඅං කඅඃ කක කඛ කග කඝ කඞ කඟ කච කඡ කජ කඣ කඤ
  කඦ කට කඨ කඩ කඪ කණ කඬ කත කථ කද කධ කන කඳ කප කඵ කබ කභ කම කඹ කය කර කල කව කශ කෂ කස කහ කළ කෆ
ඛඅ ඛආ ඛඇ ඛඈ ඛඉ ඛඊ ඛඋ ඛඌ ඛඍ ඛඎ ඛඑ ඛඒ ඛඓ ඛඔ ඛඕ ඛඖ ඛඅං ඛඅඃ ඛක ඛඛ ඛග ඛඝ ඛඞ ඛඟ ඛච ඛඡ ඛජ ඛඣ ඛඤ
  ඛඦ ඛට ඛඨ ඛඩ ඛඪ ඛණ ඛඬ ඛත ඛථ ඛද ඛධ ඛන ඛඳ ඛප ඛඵ ඛබ ඛභ ඛම ඛඹ ඛය ඛර ඛල ඛව ඛශ ඛෂ ඛස ඛහ ඛළ ඛෆ
ගඅ ගආ ගඇ ගඈ ගඉ ගඊ ගඋ ගඌ ගඍ ගඎ ගඑ ගඒ ගඓ ගඔ ගඕ ගඖ ගඅං ගඅඃ ගක ගඛ ගග ගඝ ගඞ ගඟ ගච ගඡ ගජ ගඣ ගඤ
  ගඦ ගට ගඨ ගඩ ගඪ ගණ ගඬ ගත ගථ ගද ගධ ගන ගඳ ගප ගඵ ගබ ගභ ගම ගඹ ගය ගර ගල ගව ගශ ගෂ ගස ගහ ගළ ගෆ
ඝඅ ඝආ ඝඇ ඝඈ ඝඉ ඝඊ ඝඋ ඝඌ ඝඍ ඝඎ ඝඑ ඝඒ ඝඓ ඝඔ ඝඕ ඝඖ ඝඅං ඝඅඃ ඝක ඝඛ ඝග ඝඝ ඝඞ ඝඟ ඝච ඝඡ ඝජ ඝඣ ඝඤ
  ඝඦ ඝට ඝඨ ඝඩ ඝඪ ඝණ ඝඬ ඝත ඝථ ඝද ඝධ ඝන ඝඳ ඝප ඝඵ ඝබ ඝභ ඝම ඝඹ ඝය ඝර ඝල ඝව ඝශ ඝෂ ඝස ඝහ ඝළ ඝෆ
ඞඅ ඞආ ඞඇ ඞඈ ඞඉ ඞඊ ඞඋ ඞඌ ඞඍ ඞඎ ඞඑ ඞඒ ඞඓ ඞඔ ඞඕ ඞඖ ඞඅං ඞඅඃ ඞක ඞඛ ඞග ඞඝ ඞඞ ඞඟ ඞච ඞඡ ඞජ ඞඣ ඞඤ
  ඞඦ ඞට ඞඨ ඞඩ ඞඪ ඞණ ඞඬ ඞත ඞථ ඞද ඞධ ඞන ඞඳ ඞප ඞඵ ඞබ ඞභ ඞම ඞඹ ඞය ඞර ඞල ඞව ඞශ ඞෂ ඞස ඞහ ඞළ ඞෆ
ඟඅ ඟආ ඟඇ ඟඈ ඟඉ ඟඊ ඟඋ ඟඌ ඟඍ ඟඎ ඟඑ ඟඒ ඟඓ ඟඔ ඟඕ ඟඖ ඟඅං ඟඅඃ ඟක ඟඛ ඟග ඟඝ ඟඞ ඟඟ ඟච ඟඡ ඟජ ඟඣ ඟඤ
  ඟඦ ඟට ඟඨ ඟඩ ඟඪ ඟණ ඟඬ ඟත ඟථ ඟද ඟධ ඟන ඟඳ ඟප ඟඵ ඟබ ඟභ ඟම ඟඹ ඟය ඟර ඟල ඟව ඟශ ඟෂ ඟස ඟහ ඟළ ඟෆ
චඅ චආ චඇ චඈ චඉ චඊ චඋ චඌ චඍ චඎ චඑ චඒ චඓ චඔ චඕ චඖ චඅං චඅඃ චක චඛ චග චඝ චඞ චඟ චච චඡ චජ චඣ චඤ
  චඦ චට චඨ චඩ චඪ චණ චඬ චත චථ චද චධ චන චඳ චප චඵ චබ චභ චම චඹ චය චර චල චව චශ චෂ චස චහ චළ චෆ
ඡඅ ඡආ ඡඇ ඡඈ ඡඉ ඡඊ ඡඋ ඡඌ ඡඍ ඡඎ ඡඑ ඡඒ ඡඓ ඡඔ ඡඕ ඡඖ ඡඅං ඡඅඃ ඡක ඡඛ ඡග ඡඝ ඡඞ ඡඟ ඡච ඡඡ ඡජ ඡඣ ඡඤ
  ඡඦ ඡට ඡඨ ඡඩ ඡඪ ඡණ ඡඬ ඡත ඡථ ඡද ඡධ ඡන ඡඳ ඡප ඡඵ ඡබ ඡභ ඡම ඡඹ ඡය ඡර ඡල ඡව ඡශ ඡෂ ඡස ඡහ ඡළ ඡෆ
ජඅ ජආ ජඇ ජඈ ජඉ ජඊ ජඋ ජඌ ජඍ ජඎ ජඑ ජඒ ජඓ ජඔ ජඕ ජඖ ජඅං ජඅඃ ජක ජඛ ජග ජඝ ජඞ ජඟ ජච ජඡ ජජ ජඣ ජඤ
  ජඦ ජට ජඨ ජඩ ජඪ ජණ ජඬ ජත ජථ ජද ජධ ජන ජඳ ජප ජඵ ජබ ජභ ජම ජඹ ජය ජර ජල ජව ජශ ජෂ ජස ජහ ජළ ජෆ
ඣඅ ඣආ ඣඇ ඣඈ ඣඉ ඣඊ ඣඋ ඣඌ ඣඍ ඣඎ ඣඑ ඣඒ ඣඓ ඣඔ ඣඕ ඣඖ ඣඅං ඣඅඃ ඣක ඣඛ ඣග ඣඝ ඣඞ ඣඟ ඣච ඣඡ ඣජ ඣඣ ඣඤ
  ඣඦ ඣට ඣඨ ඣඩ ඣඪ ඣණ ඣඬ ඣත ඣථ ඣද ඣධ ඣන ඣඳ ඣප ඣඵ ඣබ ඣභ ඣම ඣඹ ඣය ඣර ඣල ඣව ඣශ ඣෂ ඣස ඣහ ඣළ ඣෆ
ඤඅ ඤආ ඤඇ ඤඈ ඤඉ ඤඊ ඤඋ ඤඌ ඤඍ ඤඎ ඤඑ ඤඒ ඤඓ ඤඔ ඤඕ ඤඖ ඤඅං ඤඅඃ ඤක ඤඛ ඤග ඤඝ ඤඞ ඤඟ ඤච ඤඡ ඤජ ඤඣ ඤඤ
  ඤඦ ඤට ඤඨ ඤඩ ඤඪ ඤණ ඤඬ ඤත ඤථ ඤද ඤධ ඤන ඤඳ ඤප ඤඵ ඤබ ඤභ ඤම ඤඹ ඤය ඤර ඤල ඤව ඤශ ඤෂ ඤස ඤහ ඤළ ඤෆ
ඦඅ ඦආ ඦඇ ඦඈ ඦඉ ඦඊ ඦඋ ඦඌ ඦඍ ඦඎ ඦඑ ඦඒ ඦඓ ඦඔ ඦඕ ඦඖ ඦඅං ඦඅඃ ඦක ඦඛ ඦග ඦඝ ඦඞ ඦඟ ඦච ඦඡ ඦජ ඦඣ ඦඤ
  ඦඦ ඦට ඦඨ ඦඩ ඦඪ ඦණ ඦඬ ඦත ඦථ ඦද ඦධ ඦන ඦඳ ඦප ඦඵ ඦබ ඦභ ඦම ඦඹ ඦය ඦර ඦල ඦව ඦශ ඦෂ ඦස ඦහ ඦළ ඦෆ
ටඅ ටආ ටඇ ටඈ ටඉ ටඊ ටඋ ටඌ ටඍ ටඎ ටඑ ටඒ ටඓ ටඔ ටඕ ටඖ ටඅං ටඅඃ ටක ටඛ ටග ටඝ ටඞ ටඟ ටච ටඡ ටජ ටඣ ටඤ
  ටඦ ටට ටඨ ටඩ ටඪ ටණ ටඬ ටත ටථ ටද ටධ ටන ටඳ ටප ටඵ ටබ ටභ ටම ටඹ ටය ටර ටල ටව ටශ ටෂ ටස ටහ ටළ ටෆ
ඨඅ ඨආ ඨඇ ඨඈ ඨඉ ඨඊ ඨඋ ඨඌ ඨඍ ඨඎ ඨඑ ඨඒ ඨඓ ඨඔ ඨඕ ඨඖ ඨඅං ඨඅඃ ඨක ඨඛ ඨග ඨඝ ඨඞ ඨඟ ඨච ඨඡ ඨජ ඨඣ ඨඤ
  ඨඦ ඨට ඨඨ ඨඩ ඨඪ ඨණ ඨඬ ඨත ඨථ ඨද ඨධ ඨන ඨඳ ඨප ඨඵ ඨබ ඨභ ඨම ඨඹ ඨය ඨර ඨල ඨව ඨශ ඨෂ ඨස ඨහ ඨළ ඨෆ
ඩඅ ඩආ ඩඇ ඩඈ ඩඉ ඩඊ ඩඋ ඩඌ ඩඍ ඩඎ ඩඑ ඩඒ ඩඓ ඩඔ ඩඕ ඩඖ ඩඅං ඩඅඃ ඩක ඩඛ ඩග ඩඝ ඩඞ ඩඟ ඩච ඩඡ ඩජ ඩඣ ඩඤ
  ඩඦ ඩට ඩඨ ඩඩ ඩඪ ඩණ ඩඬ ඩත ඩථ ඩද ඩධ ඩන ඩඳ ඩප ඩඵ ඩබ ඩභ ඩම ඩඹ ඩය ඩර ඩල ඩව ඩශ ඩෂ ඩස ඩහ ඩළ ඩෆ
ඪඅ ඪආ ඪඇ ඪඈ ඪඉ ඪඊ ඪඋ ඪඌ ඪඍ ඪඎ ඪඑ ඪඒ ඪඓ ඪඔ ඪඕ ඪඖ ඪඅං ඪඅඃ ඪක ඪඛ ඪග ඪඝ ඪඞ ඪඟ ඪච ඪඡ ඪජ ඪඣ ඪඤ
  ඪඦ ඪට ඪඨ ඪඩ ඪඪ ඪණ ඪඬ ඪත ඪථ ඪද ඪධ ඪන ඪඳ ඪප ඪඵ ඪබ ඪභ ඪම ඪඹ ඪය ඪර ඪල ඪව ඪශ ඪෂ ඪස ඪහ ඪළ ඪෆ
ණඅ ණආ ණඇ ණඈ ණඉ ණඊ ණඋ ණඌ ණඍ ණඎ ණඑ ණඒ ණඓ ණඔ ණඕ ණඖ ණඅං ණඅඃ ණක ණඛ ණග ණඝ ණඞ ණඟ ණච ණඡ ණජ ණඣ ණඤ
  ණඦ ණට ණඨ ණඩ ණඪ ණණ ණඬ ණත ණථ ණද ණධ ණන ණඳ ණප ණඵ ණබ ණභ ණම ණඹ ණය ණර ණල ණව ණශ ණෂ ණස ණහ ණළ ණෆ
ඬඅ ඬආ ඬඇ ඬඈ ඬඉ ඬඊ ඬඋ ඬඌ ඬඍ ඬඎ ඬඑ ඬඒ ඬඓ ඬඔ ඬඕ ඬඖ ඬඅං ඬඅඃ ඬක ඬඛ ඬග ඬඝ ඬඞ ඬඟ ඬච ඬඡ ඬජ ඬඣ ඬඤ
  ඬඦ ඬට ඬඨ ඬඩ ඬඪ ඬණ ඬඬ ඬත ඬථ ඬද ඬධ ඬන ඬඳ ඬප ඬඵ ඬබ ඬභ ඬම ඬඹ ඬය ඬර ඬල ඬව ඬශ ඬෂ ඬස ඬහ ඬළ ඬෆ
තඅ තආ තඇ තඈ තඉ තඊ තඋ තඌ තඍ තඎ තඑ තඒ තඓ තඔ තඕ තඖ තඅං තඅඃ තක තඛ තග තඝ තඞ තඟ තච තඡ තජ තඣ තඤ
  තඦ තට තඨ තඩ තඪ තණ තඬ තත තථ තද තධ තන තඳ තප තඵ තබ තභ තම තඹ තය තර තල තව තශ තෂ තස තහ තළ තෆ
ථඅ ථආ ථඇ ථඈ ථඉ ථඊ ථඋ ථඌ ථඍ ථඎ ථඑ ථඒ ථඓ ථඔ ථඕ ථඖ ථඅං ථඅඃ ථක ථඛ ථග ථඝ ථඞ ථඟ ථච ථඡ ථජ ථඣ ථඤ
  ථඦ ථට ථඨ ථඩ ථඪ ථණ ථඬ ථත ථථ ථද ථධ ථන ථඳ ථප ථඵ ථබ ථභ ථම ථඹ ථය ථර ථල ථව ථශ ථෂ ථස ථහ ථළ ථෆ
දඅ දආ දඇ දඈ දඉ දඊ දඋ දඌ දඍ දඎ දඑ දඒ දඓ දඔ දඕ දඖ දඅං දඅඃ දක දඛ දග දඝ දඞ දඟ දච දඡ දජ දඣ දඤ
  දඦ දට දඨ දඩ දඪ දණ දඬ දත දථ දද දධ දන දඳ දප දඵ දබ දභ දම දඹ දය දර දල දව දශ දෂ දස දහ දළ දෆ
ධඅ ධආ ධඇ ධඈ ධඉ ධඊ ධඋ ධඌ ධඍ ධඎ ධඑ ධඒ ධඓ ධඔ ධඕ ධඖ ධඅං ධඅඃ ධක ධඛ ධග ධඝ ධඞ ධඟ ධච ධඡ ධජ ධඣ ධඤ
  ධඦ ධට ධඨ ධඩ ධඪ ධණ ධඬ ධත ධථ ධද ධධ ධන ධඳ ධප ධඵ ධබ ධභ ධම ධඹ ධය ධර ධල ධව ධශ ධෂ ධස ධහ ධළ ධෆ
නඅ නආ නඇ නඈ නඉ නඊ නඋ නඌ නඍ නඎ නඑ නඒ නඓ නඔ නඕ නඖ නඅං නඅඃ නක නඛ නග නඝ නඞ නඟ නච නඡ නජ නඣ නඤ
  නඦ නට නඨ නඩ නඪ නණ නඬ නත නථ නද නධ නන නඳ නප නඵ නබ නභ නම නඹ නය නර නල නව නශ නෂ නස නහ නළ නෆ
ඳඅ ඳආ ඳඇ ඳඈ ඳඉ ඳඊ ඳඋ ඳඌ ඳඍ ඳඎ ඳඑ ඳඒ ඳඓ ඳඔ ඳඕ ඳඖ ඳඅං ඳඅඃ ඳක ඳඛ ඳග ඳඝ ඳඞ ඳඟ ඳච ඳඡ ඳජ ඳඣ ඳඤ
  ඳඦ ඳට ඳඨ ඳඩ ඳඪ ඳණ ඳඬ ඳත ඳථ ඳද ඳධ ඳන ඳඳ ඳප ඳඵ ඳබ ඳභ ඳම ඳඹ ඳය ඳර ඳල ඳව ඳශ ඳෂ ඳස ඳහ ඳළ ඳෆ
පඅ පආ පඇ පඈ පඉ පඊ පඋ පඌ පඍ පඎ පඑ පඒ පඓ පඔ පඕ පඖ පඅං පඅඃ පක පඛ පග පඝ පඞ පඟ පච පඡ පජ පඣ පඤ
  පඦ පට පඨ පඩ පඪ පණ පඬ පත පථ පද පධ පන පඳ පප පඵ පබ පභ පම පඹ පය පර පල පව පශ පෂ පස පහ පළ පෆ
ඵඅ ඵආ ඵඇ ඵඈ ඵඉ ඵඊ ඵඋ ඵඌ ඵඍ ඵඎ ඵඑ ඵඒ ඵඓ ඵඔ ඵඕ ඵඖ ඵඅං ඵඅඃ ඵක ඵඛ ඵග ඵඝ ඵඞ ඵඟ ඵච ඵඡ ඵජ ඵඣ ඵඤ
  ඵඦ ඵට ඵඨ ඵඩ ඵඪ ඵණ ඵඬ ඵත ඵථ ඵද ඵධ ඵන ඵඳ ඵප ඵඵ ඵබ ඵභ ඵම ඵඹ ඵය ඵර ඵල ඵව ඵශ ඵෂ ඵස ඵහ ඵළ ඵෆ
බඅ බආ බඇ බඈ බඉ බඊ බඋ බඌ බඍ බඎ බඑ බඒ බඓ බඔ බඕ බඖ බඅං බඅඃ බක බඛ බග බඝ බඞ බඟ බච බඡ බජ බඣ බඤ
  බඦ බට බඨ බඩ බඪ බණ බඬ බත බථ බද බධ බන බඳ බප බඵ බබ බභ බම බඹ බය බර බල බව බශ බෂ බස බහ බළ බෆ
භඅ භආ භඇ භඈ භඉ භඊ භඋ භඌ භඍ භඎ භඑ භඒ භඓ භඔ භඕ භඖ භඅං භඅඃ භක භඛ භග භඝ භඞ භඟ භච භඡ භජ භඣ භඤ
  භඦ භට භඨ භඩ භඪ භණ භඬ භත භථ භද භධ භන භඳ භප භඵ භබ භභ භම භඹ භය භර භල භව භශ භෂ භස භහ භළ භෆ
මඅ මආ මඇ මඈ මඉ මඊ මඋ මඌ මඍ මඎ මඑ මඒ මඓ මඔ මඕ මඖ මඅං මඅඃ මක මඛ මග මඝ මඞ මඟ මච මඡ මජ මඣ මඤ
  මඦ මට මඨ මඩ මඪ මණ මඬ මත මථ මද මධ මන මඳ මප මඵ මබ මභ මම මඹ මය මර මල මව මශ මෂ මස මහ මළ මෆ
ඹඅ ඹආ ඹඇ ඹඈ ඹඉ ඹඊ ඹඋ ඹඌ ඹඍ ඹඎ ඹඑ ඹඒ ඹඓ ඹඔ ඹඕ ඹඖ ඹඅං ඹඅඃ ඹක ඹඛ ඹග ඹඝ ඹඞ ඹඟ ඹච ඹඡ ඹජ ඹඣ ඹඤ
  ඹඦ ඹට ඹඨ ඹඩ ඹඪ ඹණ ඹඬ ඹත ඹථ ඹද ඹධ ඹන ඹඳ ඹප ඹඵ ඹබ ඹභ ඹම ඹඹ ඹය ඹර ඹල ඹව ඹශ ඹෂ ඹස ඹහ ඹළ ඹෆ
යඅ යආ යඇ යඈ යඉ යඊ යඋ යඌ යඍ යඎ යඑ යඒ යඓ යඔ යඕ යඖ යඅං යඅඃ යක යඛ යග යඝ යඞ යඟ යච යඡ යජ යඣ යඤ
  යඦ යට යඨ යඩ යඪ යණ යඬ යත යථ යද යධ යන යඳ යප යඵ යබ යභ යම යඹ යය යර යල යව යශ යෂ යස යහ යළ යෆ
රඅ රආ රඇ රඈ රඉ රඊ රඋ රඌ රඍ රඎ රඑ රඒ රඓ රඔ රඕ රඖ රඅං රඅඃ රක රඛ රග රඝ රඞ රඟ රච රඡ රජ රඣ රඤ
  රඦ රට රඨ රඩ රඪ රණ රඬ රත රථ රද රධ රන රඳ රප රඵ රබ රභ රම රඹ රය රර රල රව රශ රෂ රස රහ රළ රෆ
ලඅ ලආ ලඇ ලඈ ලඉ ලඊ ලඋ ලඌ ලඍ ලඎ ලඑ ලඒ ලඓ ලඔ ලඕ ලඖ ලඅං ලඅඃ ලක ලඛ ලග ලඝ ලඞ ලඟ ලච ලඡ ලජ ලඣ ලඤ
  ලඦ ලට ලඨ ලඩ ලඪ ලණ ලඬ ලත ලථ ලද ලධ ලන ලඳ ලප ලඵ ලබ ලභ ලම ලඹ ලය ලර ලල ලව ලශ ලෂ ලස ලහ ලළ ලෆ
වඅ වආ වඇ වඈ වඉ වඊ වඋ වඌ වඍ වඎ වඑ වඒ වඓ වඔ වඕ වඖ වඅං වඅඃ වක වඛ වග වඝ වඞ වඟ වච වඡ වජ වඣ වඤ
  වඦ වට වඨ වඩ වඪ වණ වඬ වත වථ වද වධ වන වඳ වප වඵ වබ වභ වම වඹ වය වර වල වව වශ වෂ වස වහ වළ වෆ
ශඅ ශආ ශඇ ශඈ ශඉ ශඊ ශඋ ශඌ ශඍ ශඎ ශඑ ශඒ ශඓ ශඔ ශඕ ශඖ ශඅං ශඅඃ ශක ශඛ ශග ශඝ ශඞ ශඟ ශච ශඡ ශජ ශඣ ශඤ
  ශඦ ශට ශඨ ශඩ ශඪ ශණ ශඬ ශත ශථ ශද ශධ ශන ශඳ ශප ශඵ ශබ ශභ ශම ශඹ ශය ශර ශල ශව ශශ ශෂ ශස ශහ ශළ ශෆ
ෂඅ ෂආ ෂඇ ෂඈ ෂඉ ෂඊ ෂඋ ෂඌ ෂඍ ෂඎ ෂඑ ෂඒ ෂඓ ෂඔ ෂඕ ෂඖ ෂඅං ෂඅඃ ෂක ෂඛ ෂග ෂඝ ෂඞ ෂඟ ෂච ෂඡ ෂජ ෂඣ ෂඤ
  ෂඦ ෂට ෂඨ ෂඩ ෂඪ ෂණ ෂඬ ෂත ෂථ ෂද ෂධ ෂන ෂඳ ෂප ෂඵ ෂබ ෂභ ෂම ෂඹ ෂය ෂර ෂල ෂව ෂශ ෂෂ ෂස ෂහ ෂළ ෂෆ
සඅ සආ සඇ සඈ සඉ සඊ සඋ සඌ සඍ සඎ සඑ සඒ සඓ සඔ සඕ සඖ සඅං සඅඃ සක සඛ සග සඝ සඞ සඟ සච සඡ සජ සඣ සඤ
  සඦ සට සඨ සඩ සඪ සණ සඬ සත සථ සද සධ සන සඳ සප සඵ සබ සභ සම සඹ සය සර සල සව සශ සෂ සස සහ සළ සෆ
zස zසඅ zසආ zසඇ zසඈ zසඉ zසඊ zසඋ zසඌ zසඍ zසඎ zසඑ zසඒ zසඓ zසඔ zසඕ zසඖ zසඅං zසඅඃ zසක zසඛ zසග zසඝ zසඞ zසඟ zසච zසඡ zසජ zසඣ zසඤ
  zසඦ zසට zසඨ zසඩ zසඪ zසණ zසඬ zසත zසථ zසද zසධ zසන zසඳ zසප zසඵ zසබ zසභ zසම zසඹ zසය zසර zසල zසව zසශ zසෂ zසස zසහ zසළ zසෆ
හඅ හආ හඇ හඈ හඉ හඊ හඋ හඌ හඍ හඎ හඑ හඒ හඓ හඔ හඕ හඖ හඅං හඅඃ හක හඛ හග හඝ හඞ හඟ හච හඡ හජ හඣ හඤ
  හඦ හට හඨ හඩ හඪ හණ හඬ හත හථ හද හධ හන හඳ හප හඵ හබ හභ හම හඹ හය හර හල හව හශ හෂ හස හහ හළ හෆ
ළඅ ළආ ළඇ ළඈ ළඉ ළඊ ළඋ ළඌ ළඍ ළඎ ළඑ ළඒ ළඓ ළඔ ළඕ ළඖ ළඅං ළඅඃ ළක ළඛ ළග ළඝ ළඞ ළඟ ළච ළඡ ළජ ළඣ ළඤ
  ළඦ ළට ළඨ ළඩ ළඪ ළණ ළඬ ළත ළථ ළද ළධ ළන ළඳ ළප ළඵ ළබ ළභ ළම ළඹ ළය ළර ළල ළව ළශ ළෂ ළස ළහ ළළ ළෆ
ෆඅ ෆආ ෆඇ ෆඈ ෆඉ ෆඊ ෆඋ ෆඌ ෆඍ ෆඎ ෆඑ ෆඒ ෆඓ ෆඔ ෆඕ ෆඖ ෆඅං ෆඅඃ ෆක ෆඛ ෆග ෆඝ ෆඞ ෆඟ ෆච ෆඡ ෆජ ෆඣ ෆඤ
  ෆඦ ෆට ෆඨ ෆඩ ෆඪ ෆණ ෆඬ ෆත ෆථ ෆද ෆධ ෆන ෆඳ ෆප ෆඵ ෆබ ෆභ ෆම ෆඹ ෆය ෆර ෆල ෆව ෆශ ෆෂ ෆස ෆහ ෆළ ෆෆ