ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය

ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය යනු ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමට භාවිතා කරන ද්‍රව්‍යය වේ.

විවිධ ගඩොල් වර්ග සහ ගල් උපයෝගී කරගෙන සිදුකර ඇති ඉදිකිරීමක්.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගොඩනැගිලි_ද්‍රව්‍ය&oldid=448267" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි