කුලය (ජීව විද්‍යාව)

ජීව විද්‍යාව

කුලය (ලතින්: ෆමීලියා යනු, වර්ගීකරණයෙහි ප්‍රධාන ධූරානුකූල වර්ගීකරණාත්මක අනුස්ථිතීන් අට අතුරින් එකකි; එය වර්ගීකරණය වන්නේ ගෝත්‍රය සහ ගණය අතර වෙයි.

ජීවයවසමරාජධානියවංශයවර්ගයගෝත්‍රයකුලයගණයවිශේෂය
ජීව විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණයෙහි ප්‍රධාන වර්ගීකරණාත්මක අනුස්ථිතීන් අට. ගෝත්‍රයක් තුල එක් කුලයක් හෝ කුල කිහිපයක් හෝ අඩංගු වෙයි. අතරමැදි සුළු අනුස්ථිතීන් නොදැක්වෙයි.


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කුලය_(ජීව_විද්‍යාව)&oldid=452793" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි