ක්‍රිස්තු පූර්ව පළමුවන සහස්‍රවර්ෂය

(ක්‍රිපූ 1 වන සහශ්‍රවර්ෂය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

ක්‍රිස්තු පූර්ව 1000 සිට ක්‍රිස්තු පූර්ව 1 අතර කාලයයි.

සහශ්‍රවර්ෂය: ක්‍රිපූ  1 වන සහශ්‍රවර්ෂය
සියවස්: ක්‍රිපූ  2 වන සියවසක්‍රිපූ  1 වන සියවස1 වන සියවස
දශක: ක්‍රිපූ  40ගණන් ක්‍රිපූ  30ගණන් ක්‍රිපූ  20ගණන්ක්‍රිපූ  10ගණන්ක්‍රිපූ  0ගණන් 0ගණන් 10ගණන්
වසර: ක්‍රිපූ  19 ක්‍රිපූ  18 ක්‍රිපූ  17 ක්‍රිපූ  16 ක්‍රිපූ  15 ක්‍රිපූ  14 ක්‍රිපූ  13 ක්‍රිපූ  12 ක්‍රිපූ  11 ක්‍රිපූ  10
ප්‍රවර්ග: උපත්මරණවාස්තු විද්‍යාව
සංස්ථාපන කිරීම්විසංස්ථාපනය කිරීම්