ක්‍රිස්තු පූර්ව පළමුවන සහස්‍රවර්ෂය

(ක්‍රිපූ 1 වන සහශ්‍රවර්ෂය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)