කාබනික අණු සමූහයක් එක්වී සෑදෙන, අකාබනික ද්‍රව්‍ය සහිත, යම් නිශ්චිත ව්‍යුහයක් සහ කෘත්‍යයක් සහිත, සෛලයක් තුල වූ උප සෙෙලීය ව්‍යුහයක් ඉන්ද්‍රයිකාවක් ලෙස හැඳින්වේ.

සෙෙල ජීවවිද්‍යාව
සත්ව සෙෙලය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඉන්ද්‍රයිකා&oldid=390902" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි