සෙයිලයේ පවතින ප්දාන ම ඉන්දිකාවයි. සජීවී ය. පටල දෙකකින් ආවරණය වි ඇත.නය්‍යශ්ටිය තුළ නය්‍යශ්ටිකාව හා කොමැටින් දාවය්‍ය(වර්ණ දේහ)අඩංගු වේ.බෝහො විට ගොලාකාරය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=න්‍යෂ්ටිකාව&oldid=469507" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි