2017 අයිසීසී ශූරයන්ගේ කුසලාන අවසන් තරගය

අයිසීසී ශූරයන්ගේ කුසලානයෙහි අටවන අදියරෙහි ජයග්‍රාහකයා තීරණය කර ගැනීමට, 2017 ජූනි 18 දිනදී පකිස්තානය සහ ඉන්දියාව අතර, ලන්ඩනයෙහි දි ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයෙහිදී 2017 අයිසීසී ශූරයන්ගේ කුසලානයෙහි අවසන් තරගය ක්‍රීඩා කෙරිණි.

2017 අයිසීසී ශූරයන්ගේ කුසලාන අවසන් තරගය
දි ඕවල් ක්‍රීඩාංගණය,ලන්ඩනය
අවස්ථාව 2017 අයිසීසී ශූරයන්ගේ කුසලාන
පකිස්තානය ඉන්දියාව
පකිස්තානය ඉන්දියාව
338/4 158
50 30.3
පකිස්තානය ලකුණු 180 කින් ජයග්‍රහණය කලේය
දිනය 18 ජූනි 2017
ස්ථානය දි ඕවල් ක්‍රීඩාංගණය, කෙනිංටන්, ලන්ඩනය, එංගලන්තය
විනිසුරුවන් මරේ ඉරැස්මස් (දකුඅප්‍රි) සහ රිචඩ් කෙට්ල්බරෝ (එංග)
Attendance 26,000
2013
2021 →