සැකිලි සාකච්ඡාව:Proposed deletion

Add topic
Active discussions

මකාදමන දිනයසංස්කරණය

සිංහල විකිපීඩියාව සඳහා මගේ යෝජනාව දින 60 ක් විය යුතු බවයි. --Lee (talk) 12:39, 14 පෙබරවාරි 2011 (යූටීසී)

Return to "Proposed deletion" page.