සැකිලි සාකච්ඡාව:ප්‍රවර්ගයේ ප්‍රධාන ලිපිය

Latest comment: වසර 11කට පෙර by අස්ලාන්

?? Singhalawap (talk) 01:00, 12 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

මෙය සැකිල්ලක් වන අතර ප්‍රවර්ගයක ප්‍රධාන පිටු/ලිපි විදහා දැක්වීමට භාවිතා කල හැක. --- අස්ලාන් (talk) 01:05, 12 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]
සැකිල්ල:Catmore වගේ ? Singhalawap (talk) 01:09, 12 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]
සැකිල්ල:Catmore යාවත්කාලින කළෙමි. --- අස්ලාන් (talk) 01:22, 12 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]
Return to "ප්‍රවර්ගයේ ප්‍රධාන ලිපිය" page.