සැකිල්ල:ශුද්ධපවිත්‍ර-ප්‍රතිසංවිධානය

(සැකිල්ල:Cleanup reorganize වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)