සාකච්ඡාව:ස්වපරපීඩක කාමය

There are no discussions on this page.

පරපීඩක කාමයේ යෙදුණ ලොව පළමු තැනැත්තා සාඩ් නො වන නිසා සිංහල නම ද එයින්ම යෙදීම අනිවාර්‍ය අවශ්‍යතාවක් නොවේ. නම සිංහලට ගෙනියමු. ස්වපීඩක කාමය හා පරපීඩක කාමය යන යෙදුම් දෙකම කැටි වන ස්වපරපීඩක කාමය යන නම සුදුසු යයි සිතේ.
නංගයා මතන්න 15:15, 10 මාර්තු 2011 (යූටීසී)

Return to "ස්වපරපීඩක කාමය" page.