ස්වපරපීඩක කාමය

කායික හෝ මානසික හෝ වධ වේදනාවන් ලබා දීමෙන්(පරපීඩක කාමය) හෝ විඳීමෙන්(ස්වපීඩක කාමය) හෝ තෘප්තියක් ලැබීම ස්වපරපීඩක කාමය නම් වේ.

වැඩිදුර කියවීමට​සංස්කරණය

විකිඋද්ධෘත සතුව පහත තේමාව සම්බන්ධයෙන් උද්ධෘත එකතුවක් ඇත:

අඩවියෙන් බැහැර පිටුසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ස්වපරපීඩක_කාමය&oldid=250861" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි