සාකච්ඡාව:කැකුණ

There are no discussions on this page.

ලිපියෙහි කතෘ සිංහල නොදනීද? - Pankajagodamunna (talk) 09:03, 16 සැප්තැම්බර් 2016 (යූටීසී)

මේ මාතෘකාවත් වැරදියි. මහාචාය්‍යර්‍ රනිල් සේනානායක මහතා කියන්නේ කැකුණ ගස යනු The Candlenut Tree (Aleurites moluccana) කියලයි. මහාචාර්‍ය්‍ය රනිල් සේනානායක වන විද්‍යාඥයෙකි.--ෆාහිම් (talk) 17:05, 10 මාර්තු 2018 (යූටීසී)

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:කැකුණ&oldid=419451" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි
Return to "කැකුණ" page.