සාකච්ඡාව:අණුක ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව

Add discussion
Active discussions

Molecular microbiology vs Molecular biologyසංස්කරණය

අණුක ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව හා අණුක ජීව විද්‍යාව යන දෙකෙන් ම අදහස් වන්නේ එකක් ද? --Lee (talk) 08:02, 4 මැයි 2021 (යූටීසී)

Return to "අණුක ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව" page.