ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලය


ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලය 1874 වන වර්ෂයේ පිහිටුවන ලදි.

ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලය
පිහිටුවන ලද්දේ1874
වර්ගයවෘත්තීය අධාපන
විද්‍යාලයාධිපතිශෙහාන් සී පෙරේරා (වැඩ බලන)
පිහිටීමකොළඹ, ලංකා