ආඳර්ෂ පාධය වනාහි යමිකිසි ෙත්මාවක් මුල් කරගත් වෑඬකටයුතු කල යුතු ආකාරය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ආදර්ශ_පාඨය&oldid=236294" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි