පොලොන්නරුවේ දෙවන ගජබාහු රජ

(ශ්‍රී ලංකාවේ දෙවන ගජබාහු රජ වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

පළමුවන ගජබාහු යනු 1131 සිට 1153 දක්වා රජරටහි රජය. ඔහුගේ පියා පළමුවන වික්‍රමබාහුය. පළමුවන පරාක්‍රමබාහු රජ විසින් ඔහුව පරාජය කර අනුප්‍රාප්තිකයා විය.

දෙවන ගජබාහු
පොලොන්නරුවේ රජ
රාජ්‍ය සමය1131–1153
පූර්වප්‍රාප්තිකයාපළමුවන වික්‍රමබාහු
අනුප්‍රාප්තිකයාපළමුවන පරාක්‍රමබාහු රජ
මරණය1187
මවසුන්දර දේවිය

මෙයද බලන්න සංස්කරණය

යොමු කිරීම් සංස්කරණය

බාහිර සබැඳි සංස්කරණය

පොලොන්නරුවේ දෙවන ගජබාහු රජ
උපත: ? ? මරණය: ? ?
රාජ පදවි නාම
පූර්වප්‍රාප්තිකයා
පළමුවන වික්‍රමබාහුය
පොලොන්නරුවේ රජ
1131–1153
අනුප්‍රාප්තික
පළමුවන පරාක්‍රමබාහු රජ