"ආසියාවෙහි ස්වෛරී රාජ්‍ය සහ පරායත්ත භූමිප්‍රදේශ ලැයිස්තුව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
| [[File:Flag of Abkhazia.svg|centre|100px|border|link=Flag of Abkhazia|alt=Flag of Abkhazia]]
| [[File:Europe Location Abkhazia.svg|150px]]
| [[Abkhaziaඅබ්ගාසියාව]]<br><br>Republic of Abkhazia<ref name="About Abkhazia">{{cite web|url=http://www.mfaabkhazia.net/en/abkhazia |title=About Abkhazia |publisher=Abkhazia Ministry of Foreign Affairs |accessdate=3 August 2011}}</ref>
| Claimed as an [[Administrative divisions of Georgia (country)|autonomous republic]] of [[Georgia (country)|Georgia]].<ref name="Britannica Abkhazia">{{cite web|url=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1358/Abkhazia |title=Abkhazia (autonomous republic, Georgia) |publisher=Encyclopaedia Britannica |accessdate=2011-03-03}}</ref> Recognised by [[International recognition of Abkhazia and South Ossetia#UN member states|four UN states]].<ref>{{Cite news|url=http://rt.com/politics/vanuatu-recognizes-abkhazia-independence/ |title=Abkhazia presents proof of independence recognition by Vanuatu |publisher=RT |date=7 June 2011 |accessdate=3 August 2011}}</ref>
| {{lang-ab|Аҧсуа}} <small>(''{{Transl|ab|Apswa}}'')</small><ref name="About Abkhazia"/>
|[[File:Flag of Nagorno-Karabakh.svg|centre|100px|border|link=Flag of Nagorno-Karabakh|alt=Flag of Nagorno-Karabakh]]
|[[File:Nagorno-Karabakh Republic (orthographic projection).svg|150px]]
|[[Nagornoනගෝර්නෝ-Karabakh Republic|Nagorno-Karabakhකරබාක්]]<br><br>Nagorno-Karabakh Republic<ref name="NKR Overview">{{Cite web |url=http://www.nkrusa.org/country_profile/overview.shtml |title=Country Overview |publisher=Office of the Nagorno Karabakh Republic in the United States |accessdate=3 August 2011}}</ref>
| Claimed as [[Administrative divisions of Azerbaijan|part]] of [[Azerbaijan]].<ref name="BBC Nagorno-Karabakh">{{cite web|url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/3658938.stm |title=Regions and territories: Nagorno-Karabakh |publisher=BBC News |date=20 January 2011 |accessdate=3 August 2011}}</ref> Recognised only by [[Foreign relations of Nagorno-Karabakh|3 non-UN states]].{{Citation needed|date=August 2011}}
| {{lang-hy|Լեռնային Ղարաբաղ — Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետություն}}{{Citation needed|date=August 2011}} <small>(''{{Transl|hy|Lernayin Gharabaghi — Lernayin Gharabaghi Hanrapetut’yun}}'')</small><ref name="NKR Overview"/>
| [[File:Flag of the Turkish Republic of Northern Cyprus.svg|centre|100px|border|link=Flag of Northern Cyprus|alt=Flag of Northern Cyprus]]
| [[File:Northern Cyprus (ortographic projection).png|150px]]
| [[Northernඋතුරු Cyprusසයිප්‍රසය]]<br><br>Turkish Republic of Northern Cyprus<ref name="Economist Northern Cyprus">{{Cite news|url=http://www.economist.com/node/15954444 |title=A Mediterranean Quagmire |publisher=The Economist |date=22 April 2010 |accessdate=3 August 2011}}</ref>
| Claimed as [[Districts of Cyprus|part]] of the [[Cyprus|Republic of Cyprus]]. [[Foreign relations of Northern Cyprus|Recognised]] only by Turkey.<ref name="Economist Northern Cyprus"/>
| {{lang-tr|Kuzey Kıbrıs — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti}}{{Citation needed|date=August 2011}}
| [[File:Flag of Palestine.svg|centre|100px|border|link=Palestinian flag|alt=Flag of Palestine]]
| [[File:LocationPalestine.png|150px]]
| [[State of Palestine|Palestineපලස්තීනය]]<br><br>State of Palestine
|
| {{lang-ar|فلسطين — دولة فلسـطين}} <small>(''{{transl|ar|Filastīn — As-Sulta Al-Wataniyya Al-Filastīniyya}}'')</small>
| [[File:Flag of South Ossetia.svg|centre|100px|border|link=Flag of South Ossetia|alt=Flag of South Ossetia]]
| [[File:Location of South Ossetia in Europe2.png|150px]]
| [[Southදකුණු Ossetiaඔසේටියාව]]<br><br>Republic of South Ossetia
| Claimed as [[Administrative divisions of Georgia (country)|part]] of [[Georgia (country)|Georgia]].<ref name="South Ossetia">{{cite news|url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/3797729.stm |title=Regions and territories: South Ossetia |publisher=BBC News |date=8 February 2011 |accessdate=8 August 2011}}</ref> Recognised by [[International recognition of Abkhazia and South Ossetia#UN member states|four UN states]].
| {{lang-os|Хуссар Ирыстон — Республикæ Хуссар Ирыстон}} <small>(''{{Transl|os|Khussar Iryston — Respublikæ Khussar Iryston}}'')</small><br><br>{{lang-ru|Южная Осетия — Республика Южная Осетия}} <small>(''{{Transl|ru|Yuzhnaya Osetiya — Respublika Yuzhnaya Osetiya}}'')</small>
|[[File:Flag of the Republic of China.svg|centre|100px|border|link=Flag of the Republic of China|alt=Flag of Taiwan]]
|[[File:Taiwan on the globe (Southeast Asia centered).svg|150px]]
|[[Taiwanතායිවානය]]<br><br>Republic of China<ref name="Europa"/><ref>{{cite web|url=http://www.gio.gov.tw/ |title=Government Information Office, Republic of China (Tawian) |publisher=Government Information Office, Republic of China (Tawian) |accessdate=10 August 2011}}</ref>
| Claimed as a [[Provinces of China|province of the People's Republic of China]], the government of Taiwan has not renounced claims over the mainland and is officially recognised as the government of China by {{Numrec|ROC||UN member states}} and the [[Holy See]]. However, Taiwan maintains unofficial relations with most other countries and is ''de facto'' recognized by most sovereign states. See [[Political status of Taiwan]] for more information about the situation.
|[[Traditional Chinese character|Traditional Chinese]]: 臺灣/台灣 — 中華民國 <small>(''{{transl|zh-t|Táiwān — Zhōnghuá Mínguó}}'')</small>{{Citation needed|date=August 2011}}
|}
 
==ආශ්‍රිත ලිපි==
==See also==
* [[ආසියාව]]
* [[List of Asian countries by GDP]]
* [[එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජීක රාජ්‍යයන්]]
* [[List of predecessors of sovereign states in Asia]]
* [[ස්වෛරී රාජ්‍ය ලැයිස්තුව]]
 
==Notesසටහන්==
{{Cnote2 Begin}}
{{Cnote2|a|n=0|Area and population figures given are for the whole state, including areas located outside of Asia. Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Russia, and Turkey all contain territory in Europe. The border between Asia and Oceania is not clearly defined, and Indonesia and East Timor are sometimes placed in Oceania.}}
{{Cnote2|f|Although the islands have no remaining indigenous inhabitants, a military base shared between the [[United Kingdom]] and the [[United States]] is located on the island of [[Diego Garcia]], with a staff of 4,000 people.<ref name="BIOT"/>}}
{{Cnote2|g|Represents total land area. Including claimed ocean area, total area 54,400 km<sup>2</sup> (21,004 sq mi).}}
{{Cnote2 End}}
 
 
== References ==
== මූලාශ්‍ර ==
{{Reflist|30em}}
 

සංස්කරණ

2,108

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/348301" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි