බාහිර සබැදි සෙවුම

"*.wikipedia.org" වැනි ආදේශක භාවිතා කල හැක. අඩුම තරමින් උසස්-මට්ටමේ වසමක් අවශ්‍යයි, නිදසුනක් ලෙස "*.org".
සහය දක්වන : bitcoin:, ftp://, ftps://, geo:, git://, gopher://, http://, https://, irc://, ircs://, magnet:, mailto:, matrix:, mms://, news:, nntp://, redis://, sftp://, sip:, sips:, sms:, ssh://, svn://, tel:, telnet://, urn:, worldwind://, xmpp: (ඔබේ සෙවුමෙහි මේවා කිසිවක් නොයොදන්න). ප්‍රෝටෝකොලයන්:

බාහිර සබැදි සෙවුම

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. සැකිල්ල:Cite gnis/ලේඛය වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq සබැඳිණි
 2. සැකිල්ල:GNIS 4 වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:%7B%7B%7Bid%7D%7D%7D සබැඳිණි
 3. සැකිල්ල:GNIS 4/ලේඛය වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq සබැඳිණි
 4. සැකිල්ල:GNIS 4/ලේඛය වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:871352 සබැඳිණි
 5. සැකිල්ල:GNIS 4/ලේඛය වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:5:::NO::P5_ANTAR_ID:2828 සබැඳිණි
 6. සැකිල්ල:GNIS 3 වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:%7B%7B%7Bid%7D%7D%7D සබැඳිණි
 7. සැකිල්ල:GNIS 3/ලේඛය වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq සබැඳිණි
 8. සැකිල්ල:GNIS 3/ලේඛය වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:112837 සබැඳිණි
 9. සැකිල්ල:GNIS 3/ලේඛය වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:871352 සබැඳිණි
 10. සැකිල්ල:GNIS 3/ලේඛය වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:5:::NO::P5_ANTAR_ID:2828 සබැඳිණි
 11. සැකිල්ල:GNIS 2 වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:%7B%7B%7Bid%7D%7D%7D සබැඳිණි
 12. සැකිල්ල:GNIS 2/ලේඛය වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq සබැඳිණි
 13. සැකිල්ල:GNIS 2/ලේඛය වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:871352 සබැඳිණි
 14. සැකිල්ල:GNIS 2/ලේඛය වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:5:::NO::P5_ANTAR_ID:2828 සබැඳිණි
 15. සැකිල්ල:GNIS වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:%7B%7B%7Bid%7D%7D%7D සබැඳිණි
 16. සැකිල්ල:GNIS/ලේඛය වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq සබැඳිණි
 17. සැකිල්ල:GNIS/ලේඛය වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:871352 සබැඳිණි
 18. සැකිල්ල:GNIS/ලේඛය වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:5:::NO::P5_ANTAR_ID:2828 සබැඳිණි
 19. සැකිල්ල:GNIS 4 වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq සබැඳිණි
 20. සැකිල්ල:GNIS 4 වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:871352 සබැඳිණි
 21. සැකිල්ල:GNIS 4 වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:5:::NO::P5_ANTAR_ID:2828 සබැඳිණි
 22. සැකිල්ල:GNIS 2 වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq සබැඳිණි
 23. සැකිල්ල:GNIS 2 වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:871352 සබැඳිණි
 24. සැකිල්ල:GNIS 2 වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:5:::NO::P5_ANTAR_ID:2828 සබැඳිණි
 25. සැකිල්ල:GNIS වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq සබැඳිණි
 26. සැකිල්ල:GNIS වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:871352 සබැඳිණි
 27. සැකිල්ල:GNIS වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:5:::NO::P5_ANTAR_ID:2828 සබැඳිණි
 28. සැකිල්ල:Cite gnis වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq සබැඳිණි
 29. සැකිල්ල:GNIS 3 වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq සබැඳිණි
 30. සැකිල්ල:GNIS 3 වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:112837 සබැඳිණි
 31. සැකිල්ල:GNIS 3 වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:871352 සබැඳිණි
 32. සැකිල්ල:GNIS 3 වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:5:::NO::P5_ANTAR_ID:2828 සබැඳිණි
 33. බෙවෙර්ලි හිල්ස් වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:1652672 සබැඳිණි
 34. බෙවෙර්ලි හිල්ස් වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:2409840 සබැඳිණි
 35. සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ජනාවාසය වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:428803 සබැඳිණි
 36. සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ජනාවාසය/වැලිපිල්ල වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:428803 සබැඳිණි
 37. සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ජනාවාසය/ලේඛය වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:428803 සබැඳිණි
 38. සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ජනාවාසය/ලේඛය වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:423587 සබැඳිණි
 39. සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ජනාවාසය/ලේඛය වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:1617959 සබැඳිණි
 40. සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ජනාවාසය/ලේඛය වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:1626181 සබැඳිණි
 41. සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ජනාවාසය වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:423587 සබැඳිණි
 42. සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ජනාවාසය වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:1617959 සබැඳිණි
 43. සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ජනාවාසය වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:1626181 සබැඳිණි
 44. සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ජනාවාසය/වැලිපිල්ල වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:423587 සබැඳිණි
 45. සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ජනාවාසය/වැලිපිල්ල වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:1617959 සබැඳිණි
 46. සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ජනාවාසය/වැලිපිල්ල වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:1626181 සබැඳිණි
 47. විකිපීඩියා:Obtaining geographic coordinates වෙතින් http://geonames.usgs.gov/pls/gnispublic/ සබැඳිණි
 48. විකිපීඩියා:Obtaining geographic coordinates වෙතින් http://geonames.usgs.gov/antform.html සබැඳිණි
 49. ඩිරෙක්ටර් උයන වෙතින් http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:2585764 සබැඳිණි
 50. නිව්යෝක් නගරය වෙතින් http://geonames.usgs.gov/ සබැඳිණි

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:සබැඳි_ගවේෂණය/geonames.usgs.gov" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි