මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

28 දෙසැම්බර් 2012

27 දෙසැම්බර් 2012

21 පෙබරවාරි 2012

30 නොවැම්බර් 2011

29 ජූලි 2011

1 ජූලි 2011

26 ජූනි 2011

23 ජූනි 2011

22 ජූනි 2011

21 දෙසැම්බර් 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Wikitanvir" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි