මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

10 අගෝස්තු 2009

9 අගෝස්තු 2009

8 අගෝස්තු 2009

1 අප්‍රේල් 2009

27 පෙබරවාරි 2009

10 පෙබරවාරි 2009

4 නොවැම්බර් 2008

26 සැප්තැම්බර් 2008

18 සැප්තැම්බර් 2008

16 සැප්තැම්බර් 2008

13 සැප්තැම්බර් 2008

12 සැප්තැම්බර් 2008

10 සැප්තැම්බර් 2008

18 අගෝස්තු 2008

15 අගෝස්තු 2008

22 ජූනි 2008

9 ජූනි 2008

28 මැයි 2008

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/SpBot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි