මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

22 නොවැම්බර් 2018

20 නොවැම්බර් 2018

2 නොවැම්බර් 2012

27 ඔක්තෝබර් 2012

26 ඔක්තෝබර් 2012

21 ඔක්තෝබර් 2012

20 ඔක්තෝබර් 2012

18 ඔක්තෝබර් 2012

2 ඔක්තෝබර් 2012

20 සැප්තැම්බර් 2012

18 අගෝස්තු 2012

16 අගෝස්තු 2012

15 අගෝස්තු 2012

14 අගෝස්තු 2012

13 අගෝස්තු 2012

12 අගෝස්තු 2012

2 අගෝස්තු 2012

1 අගෝස්තු 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Malarz_pl" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි