මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

9 සැප්තැම්බර් 2015

25 මාර්තු 2015

23 මාර්තු 2015

23 ඔක්තෝබර් 2014

21 ඔක්තෝබර් 2014

20 ඔක්තෝබර් 2014

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Lakjayam" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි