මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

4 ජනවාරි 2009

8 මාර්තු 2008

4 මාර්තු 2008

3 මාර්තු 2008

24 ඔක්තෝබර් 2007

19 ඔක්තෝබර් 2007

16 ඔක්තෝබර් 2007

15 ඔක්තෝබර් 2007

12 ඔක්තෝබර් 2007

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Ireshaclement" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි