මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

14 ජූනි 2019

3 නොවැම්බර් 2012

15 ඔක්තෝබර් 2012

13 ඔක්තෝබර් 2012

18 සැප්තැම්බර් 2012

16 සැප්තැම්බර් 2012

15 සැප්තැම්බර් 2012

20 අගෝස්තු 2012

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Ashan_randika_jayaweera" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි