මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

18 සැප්තැම්බර් 2019

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/2402:d000:a000:761a:24ab:4ad6:455e:2325" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි