විනෝදාංශ නාමාවලිය

විනෝදාංශ ලැයිස්තුව

මෙය විනෝදාංශ ලැයිස්තුවකි..

Animal-relatedසංස්කරණය

  • Fancy (animal breeding) - Keeping pet or show animals
  • Animal rescue (injured or orphaned wild or domestic animals)
  • කුරුල්ලන් නැරඹීම
  • මීමැසි පාලනය
  • සුනඛ අභිජනනය
  • Herpetoculture
  • Horses

Aquariumsසංස්කරණය

Arts and Craftsසංස්කරණය

Chemistryසංස්කරණය

එකතු කිරීමසංස්කරණය

පරිගණකය සම්බන්ධසංස්කරණය

or TopCoder

Cookingසංස්කරණය

Any food/drink you feel like making

DIY (Do It Yourself)සංස්කරණය

Electronicsසංස්කරණය

Fan fictionසංස්කරණය

Film-makingසංස්කරණය

Gamesසංස්කරණය

Geofiction, including model nationsසංස්කරණය

Historical reenactment, as in the Society for Creative Anachronismසංස්කරණය

Homebrewingසංස්කරණය

Interactive fictionසංස්කරණය

Internet-based hobbiesසංස්කරණය

සාහිත්‍යයසංස්කරණය

Machiningසංස්කරණය

Model (scale model) buildingසංස්කරණය

සංගීතයසංස්කරණය

Observationසංස්කරණය

එළිමහන් ක්‍රියාකාරකම්සංස්කරණය

Performing artsසංස්කරණය

ඡායාරූප ශිල්පයසංස්කරණය

Physics demos or experimentsසංස්කරණය

ක්‍රීඩා or other physical activitiesසංස්කරණය

Toys of some sophisticationසංස්කරණය

Transportationසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විනෝදාංශ_නාමාවලිය&oldid=447613" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි