කියවීමට හා ලිවීමට ගැනේ. මෙයින් දැනුම ලබා ගත හැක.

The Gutenberg Bible, one of the first books to be printed using the printing press.
Georg Büchmann, Geflügelte Worte, 19. Auflage, 1898.jpg

සැකිල්ල:Paper products සැකිල්ල:Cultural Conservation-Restoration

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පොත්&oldid=461034" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි