විද්‍යාවේදී උපාධිය

(විද්‍යාවේදි උපාධිය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

විද්‍යාවේදී උපාධිය (බී.එස්.සී) - විද්‍යාවේදී උපාධි අපේක්ෂකයන් සඳහා ලබාදෙන ප්‍රථම උපාධියවේ.එය සම්පූර්ණ කිරීමට සාමාන්‍යයෙන් වර්ෂ 3 සිට 5 දක්වා කාලයක් ගතවේ.

ජාත්‍යන්තර වෙනස්කම්

සංස්කරණය

සාමාන්‍යයෙන් සම්පූර්ණ කිරීමට ගතවන කාලය

සංස්කරණය

අවුරුදු 03 යි

තවද බලන්න

සංස්කරණය

ආශ්‍රිත

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විද්‍යාවේදී_උපාධිය&oldid=470922" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි