විකිපීඩියා:Sockpuppet investigations/ෆෙලිඩේ

{{subst:SPI report|socksraw=* Nalmanthi (talkcontribsblock userblock logcheckuser) |evidence=අතීතයේ පරිදි ම අර්ධ ලිපි හා ශීර්ෂයේ ලිපියක කොටසක් ලෙස හැඟැවෙන පරිද්දෙන් ලිපි තනමින් කරගෙන යන ක්‍රියාකලාපය සම්බන්‍ධව වාරණ නියෝගයක් සඳහා ප්‍රජා අදහස් කැඳවා සිටිමි. මේ පිළිබඳව ශ්වෙතත් Singhalawapනුත් සාකච්ඡාව:වර්ෂ_ක්‍රමය/කාල_නිර්ණයහි සාකච්ඡාවක් ද Singhalawap විසින් අවවාදයක් ද කර තිබෙන අතර මෙම පරිශීලකයා මුලින් හොඳ බවක් පෙන්වා පසුව වෙස්මුහුණ ගලවා ලූ බවෙක් මෙය බැලූවිට පෙනේ. මෙය දුරදිග ගොස් පෙරැ සේ ම අනර්ථ ලිපි රැසෙකින් සිංහලවිකිය පිරීගොස්, ඒවායේ මැකුම් යෝජනා හා ඒකාබඬ යෝජනා සිදුකරමින් ගැටළු රැසක් උද්ගත කරගන්නවාට වඩා කිසියම් තීරණයකට එළැඹිණි නම් යහපතැයි සිතමි. |checkuser=yes}}