නොවැම්බර් 27: හිරු අවරට යත්ම හනුකාහ් උත්සවය ඇරඹේ (ජුදා ආගම, 2013);

තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 26 නොවැම්බර් 27 නොවැම්බර් 28