රාජධානිය (ජීව විද්‍යාව)

ජීව විද්‍යාවෙහි, රාජධානිය (ලතින්: රේග්නොම්, බහු වචනයරෙඤ්ඤා) යනු දෙවන ඉහළතම වර්ගීකරණාත්මක අනුස්ථිතිය වන අතර, වසම වෙතින් පහළ පිහිටයි. වංශ ලෙසින් හැඳින්වෙන කුඩා සමූහ වෙතට රාජධානි බෙදනු ලබයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රාජධානිය_(ජීව_විද්‍යාව)&oldid=452526" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි